Όνομα Κτηνοτροφικών Συνδέσμων

31. Κάθε Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος θα φέρει δικό του όνομα, με το οποίο θα είναι γνωστός.