Σύσταση Κτηνοτροφικού Συνδέσμου πριν από την εγκατάσταση Κτηνοτροφικών περιοχών

3. Για την εγκατάσταση Κτηνοτροφικών Περιοχών βάση του παρόντος Νόμου είναι απαραίτητη η προηγούμενη σύσταση Κτηνοτροφικού Συνδέσμου.