Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπο του κατάλληλα εξουσιοδοτημένο·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της Επαρχίας όπου ιδρύεται ένας Κτηνοτροφικός ή Χοιροτροφικός ή Πτηνοτροφικός Σύνδεσμος, ανάλογα με την περίπτωση·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή του Κτηνοτροφικού ή Χοιροτροφικού ή Πτηνοτροφικού Συνδέσμου, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία εγκαθίσταται όπως προνοείται από το άρθρο 5 του παρόντα Νόμου·

“κτηνοτρόφος” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει πάνω από 15 αιγοπρόβατα και/ή πάνω από 5 βοοειδή·

“Κτηνοτροφικός ή Χοιροτροφικός ή Πτηνοτροφικός Σύνδεσμος” σημαίνει τους κτηνοτρόφους ή χοιροτρόφους ή πτηνοτρόφους, ανάλογα με την περίπτωση, ενός χωριού ή συμπλέγματος χωριών οι οποίοι αποφασίζουν να εγκαταστήσουν τα ζώα τους (αιγοπρόβατα και/ή αγελάδες ή χοίρους ή πτηνά) σε μια συγκεκριμένη έκταση γης η οποία ανάλογα ονομάζεται Κτηνοτροφική ή Χοιροτροφική ή Πτηνοτροφική Περιοχή και η αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο θα συμπεριλαμβάνει και το Χοιροτροφικό και Πτηνοτροφικό Σύνδεσμο, ανάλογα με την περίπτωση·

“Κτηνοτροφική ή Χοιροτροφική ή Πτηνοτροφική Περιοχή” σημαίνει τη συγκεκριμένη έκταση γης όπου με βάση το Νόμο αυτό εγκαθίστανται τα ζώα (αιγοπρόβατα και/ή αγελάδες ή χοίροι ή πτηνά), αφού προηγουμένως διαχωριστεί η γη σε οικόπεδα, με δρόμους, νερό και/ή άλλες διευκολύνσεις και η αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Κτηνοτροφική Περιοχή θα συμπεριλαμβάνει και τη Χοιροτροφική και/ή Πτηνοτροφική Περιοχή, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι στην Κτηνοτροφική Περιοχή θα εγκαθίστανται αιγοπρόβατα και/ή αγελάδες μόνο, στη Χοιροτροφική Περιοχή μόνο χοίροι και στην Πτηνοτροφική Περιοχή μόνο πτηνά·

“Μέλος Συνδέσμου” σημαίνει μέλος συγκεκριμένου Κτηνοτροφικού ή Χοιροτροφικού ή Πτηνοτροφικού Συνδέσμου και περιλαμβάνει κτηνοτρόφους ή χοιροτρόφους ή πτηνοτρόφους, ανάλογα με την περίπτωση·

“πτηνοτρόφος” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει περισσότερες από εκατόν (100) όρνιθες αυγοπαραγωγής και/ή διακόσια (200) κοτόπουλα διάφορων ηλικιών·

“Σ.Π.Ε.” σημαίνει τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία ενός χωριού·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“χοιροτρόφος” σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει περισσότερα από πέντε (5) γουρούνες αναπαραγωγής.