Ποινικό αδίκημα

37. Παράλειψη μέλους του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου να πληρώσει φορολογία ή ενοίκιο μέσα στα καθοριζόμενα από τη Σύμβαση Μισθώσεως χρονικά πλαίσια αποτελεί ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό (100) λίρες.