Παύση μέλους της Επιτροπής λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του

36.-(1) Σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Διευθυντή μέλος της Επιτροπής που εκλέγεται από τα μέλη του Συνδέσμου δεν εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του, ο Υπουργός έχει το δικαίωμα, με εισήγηση του Διευθυντή, να το παύσει και να ζητήσει από τους κτηνοτρόφους ή χοιροτρόφους ή πτηνοτρόφους μέλη του Συνδέσμου, να εκλέξουν άλλο πρόσωπο ως μέλος της Επιτροπής.

(2) Αν εντός δέκα (10) ημερών δεν καταστεί δυνατή η εκλογή του ως άνω παυθέντος μέλους της Επιτροπής, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τότε ο Υπουργός διορίζει άλλο μέλος του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου ως μέλος της Επιτροπής για περίοδο ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος μέλους.

(3) Ο διορισμός μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που σε κανονικές εκλογές δεν καταστεί δυνατή η απαρτία που απαιτείται από τους Κανονισμούς.