Καταβολή αποζημίωσης σε πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιά από την εγκατάσταση της Κτηνοτροφικής Περιοχής

35.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί ζημιά από την εγκατάσταση της Κτηνοτροφικής Περιοχής ή από εργασίες που έχουν σχέση με την εγκατάσταση της Κτηνοτροφικής Περιοχής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από την Επιτροπή.

(2) Το πρόσωπο που απαιτεί αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπει να στείλει γραπτώς τις απαιτήσεις του στην Επιτροπή η οποία, αφού εξετάσει την απαίτηση, αποφασίζει κατά πόσο ευσταθεί η απαίτηση και απορρίπτει ή αποδέχεται αυτή και προσφέρει στον αιτητή το ποσο της αποζημίωσης που ζητά ή μέρος αυτού.

(3) Αν ο αιτητής δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της Επιτροπής, δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο.