Αλόγιστη δαπάνη ποσού του Ταμείου του Συνδέσμου και επιστροφή του από το υπεύθυνο πρόσωπο

34.-(1) Αν οποιοδήποτε ποσό από το Ταμείο του Συνδέσμου έχει δαπανηθεί αλόγιστα ή ακανόνιστα ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει από το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την εν λόγω δαπάνη να επιστρέψει το ποσό μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα καθορίζονται σε γραπτή προειδοποίηση την οποία θα του στείλει.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει ειδοποιηθεί, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δεν επιστρέψει το ποσό μέσα στα χρονικά πλαίσια που του καθορίσθηκαν ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει το ποσό σαν δημόσιο χρέος, το οποίο θα πρέπει να εισπραχθεί με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.