Πρόνοια για έκδοση Κανονισμών

38. Θέματα τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, αλλά δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα άρθρα θα μπορούν να ρυθμιστούν με έκδοση σχετικών Κανονισμών και Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύνανται να προνοούν ότι παράβαση τους αποτελεί ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με πρόστιμο μέχρι χίλιες (1.000) λίρες.