Εγγραφή νέων μελών του Συνδέσμου

23.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί μπορεί να καταστεί μέλος του Συνδέσμου, αν πληρεί τον όρο “κτηνοτρόφος” ή “χοιροτρόφος” ή “πτηνοτρόφος”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, και σύμφωνα με όρους τους οποίους μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή.

(2) Στο πρόσωπο που γίνεται νέο μέλος με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα εκμισθώνεται οικόπεδο για περίοδο όχι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία εκμισθώθηκε από την Κυβέρνηση προς το Σύνδεσμο η γη στην οποία ιδρύθηκε η Κτηνοτροφική Περιοχή.