Διαγραφή μέλους του Συνδέσμου

24.-(1) Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να διαγραφεί από τον Κτηνοτροφικό Σύνδεμο, με την προϋπόθεση ότι έπαψε να πληρεί τον όρο “κτηνοτρόφος” ή “χοιροτρόφος” ή “πτηνοτρόφος”, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

(2) Μέλος που διαγράφεται, όπως στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αναφέρεται, δε δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

(3) Σε περίπτωση που παραιτηθέν μελος του Συνδέσμου είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής, τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν νέο μέλος της Επιτροπής, η θητεία του οποίου ισούται με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.