Δικαίωμα ανέγερσης υποστατικών-μανδρών στα οικόπεδα της Κτηνοτροφικής Περιοχής από τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

14. Μετά τη συμπλήρωση της Κτηνοτροφικής Περιοχής τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου θα δικαιούνται να κτίσουν με δικά τους έξοδα υποστατικά-μάνδρες στα οικόπεδα που θα παραχωρούνται σ’ αυτά από την Επιτροπή:

Νοείται ότι τα υποστατικά που θα ανεγερθούν θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Τμήματος Γεωργίας και να έχουν άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.