Διάλυση του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

28.-(1) Ο Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος διαλύεται και η Κτηνοτροφική Περιοχή εγκαταλείπεται όταν παύει να πληρεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

(2) Για τη διάλυση του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων των παριστάμενων μελών.