Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως του 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αγαθά” σημαίνει πράγματα, κινητά ή ακίνητα, υπό οποιαδήποτε μορφή ή κατάσταση, περιλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καθώς και των υπηρεσιών των παρεπομένων στην προμήθεια αγαθών, εφόσον η αξία των παρεπόμενων αυτών υπηρεσιών δεν υπερβαίνει εκείνη αυτών τούτων των αγαθών

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δε θεωρούνται αγαθά εκείνα που αγοράζονται για τη χρησιμοποίηση τους από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, νοουμένου ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των £100.000 για κάθε σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που η συνολική αξία τέτοιων αγαθών υπερβαίνει το ποσό των £100.000 απαιτείται η ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής αγοράς.

“ανοικτή διαδικασία” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί στην κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου, κατά την οποία κάθε πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος μπορεί να υποβάλει προσφορά

“αρχιτέκτονας” σημαίνει αρχιτέκτονα εγγεγραμμένο στον οικείο κλάδο της μηχανικής επιστήμης και ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει οποιασδήποτε αντίστοιχης νομοθεσίας στην αλλοδαπή, δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα

“αρχιτεκτονικός διαγωνισμός” σημαίνει διαγωνισμό στον οποίο δύο ή περισσότεροι αρχιτέκτονες καλούνται, με βάση καθορισμένη διαδικασία, από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία να υποβάλουν προκαταρκτικές επισκοπήσεις, ιδέες, προμελέτες ή μελέτες με σκαριφήματα, προπλάσματα ή σχέδια για ορισμένο έργο, με σκοπό την αξιολόγηση τους από ανεξάρτητο σώμα κριτών

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

“δημόσιο” περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία και όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και όλα τα ανεξάρτητα γραφεία και υπηρεσίες της Δημοκρατίας

“διαδικασία με διαπραγμάτευση” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί στην κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου κατά την οποία το δημόσιο απευθύνεται κατά καθορισμένο τρόπο σε πιθανούς προμηθευτές ή εργολάβους της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της Σύμβασης Δημοσίου με έναν ή περισσότερους από αυτούς χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

“διαδικασία με κλήρωση” σημαίνει διαδικασία την οποία το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο κατακύρωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει, κατά καθορισμένο τρόπο για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου που αφορά εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών για έργα του δημοσίου

“Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο” σημαίνει το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένος με τον παρόντα Νόμο ή με Κανονισμούς

“Κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 31

“κατακύρωση” σημαίνει αποδοχή προσφοράς η οποία υποβάλλεται σε σχέση με σκοπούμενη Σύμβαση Δημοσίου

“Κεντρικό Συμβούλιο” σημαίνει το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11

“Κεντρική Επιτροπή” σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 24 καθιδρυόμενη Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων

“κλειστή διαδικασία” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί στην κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου, κατά την οποία μόνο πιθανοί προμηθευτές ή εργολάβοι που έχουν προεπιλεγεί κατά καθορισμένο τρόπο μπορούν να υποβάλουν προσφορά

“κρατική υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και των Βοηθών τους, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, υπηρεσία στις Δυνάμεις Ασφαλείας και στο Στρατό της Δημοκρατίας και την υπηρεσία σ' οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο

“κρατικός υπάλληλος” ή “υπάλληλος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση σε κρατική υπηρεσία

“πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος” σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο επιθυμεί να είναι το πρόσωπο στο οποίο θα κατακυρωθεί μια Σύμβαση Δημοσίου

“προσφορά” σημαίνει πρόταση η οποία υποβάλλεται με σκοπό την κατάρτιση Σύμβασης Δημοσίου και “προσφοροδότης” ερμηνεύεται ανάλογα

“Σύμβαση Δημοσίου” σημαίνει αμφοτεροβαρή σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ αφενός του δημοσίου και αφετέρου ενός ή περισσότερων επιτυχόντων προσφοροδοτών και έχει ως αντικείμενο την από το δημόσιο-

(α) αγορά, ενοικιαγορά ή μίσθωση αγαθών, ή

(β) πώληση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση αγαθών, εκτός των τίτλων, όπως αυτοί ερμηνεύονται στο άρθρο 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2000, εταιρειών οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ή

(γ) μίσθωση ή άλλη εξασφάλιση υπηρεσιών, ή

(δ) ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου έργου, ή

(ε) παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης

“Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια” σημαίνει τα Συμβούλια Προσφορών που εγκαθιδρύονται δυνάμει των άρθρων 19 και 20

“υπηρεσίες” δεν περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών δυνάμει-

(α) συμβάσεων απασχόλησης ή εργασίας,

(β) συμβάσεων υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού,

(γ) συμβάσεων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικών, δικηγόρων ή ιατροδικαστών αναγνωρισμένου κύρους και ικανότητας στον τομέα τους, ή

(δ) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη συνομολόγηση των οποίων καθορίζεται ειδική διαδικασία δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος νόμου ή

(ε) συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων που μετακαλούνται από το εξωτερικό και που σχετίζονται με θέματα εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας και άλλης θεσμικής υποδομής με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο:

Νοείται ότι η εξαίρεση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002 και για συνολικό ποσό £500.000 από το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού Ανάπτυξης κατά μέγιστο:

Νοείται περαιτέρω ότι κάθε συγκεκριμένη σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσό των (50.000. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιον της κάθε πρότασης για εξαίρεση της σύμβασης από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν απαγορεύσει με νόμο που ψηφίζεται για το σκοπό αυτό την εξαίρεση της σύμβασης, τότε η σχετική σύμβαση εξαιρείται.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος  [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2004] τυγχάνει εφαρμογής μόνο αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18 χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επεκτείνει την εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τα άρθρα του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών, στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που συνομολογούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο όρος “νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου που ιδρύεται από νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το δημόσιο συμφέρον και περιλαμβάνει την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, καθώς και οποιοδήποτε δήμο ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υποχρέωση προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών

5.-(1) Για κάθε Σύμβαση Δημοσίου που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επιβάλλεται καταρχάς η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προσφορών με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία.

(2) Η χρησιμοποίηση διαδικασιών με διαπραγμάτευση ή άλλων συντομότερων διαδικασιών, περιλαμβανομένων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, του συστήματος των δύο φακέλων και της κλήρωσης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται ειδικότερα σε Κανονισμούς.

Κριτήρια κατακύρωσης προσφορών

6.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (5) και (6), το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο μπορεί να κατακυρώνει Συμβάσεις Δημοσίου με βάση είτε τη χαμηλότερη προσφορά είτε την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, νοουμένου ότι και στις δύο περιπτώσεις οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν ουσιαστικά τις απαιτούμενες προδιαγραφές και όρους.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο κρίνει ότι, λόγω περιορισμένης συμμετοχής ή ανταγωνισμού, η τιμή της χαμηλότερης ή της πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς είναι πολύ ψηλή, το όργανο αυτό μπορεί να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει μείωση της τιμής της προσφοράς με τον προσφοροδότη που προσέφερε τη χαμηλότερη ή την πιο πάνω συμφέρουσα οικονομικά έγκυρη προσφορά. Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση δεν καταλήξει σε ικανοποιητικό για το συμφέρον του δημοσίου αποτέλεσμα, το αρμόδιο όργανο έχει το δικαίωμα ακύρωσης των προσφορών.

(2) Τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση της πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία παράδοσης, το κόστος λειτουργίας, την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, την εξυπηρέτηση μετά την παράδοση, την τεχνική υποστήριξη και την τιμή.

(3) Σε περίπτωση που η κατακύρωση μιας Σύμβασης Δημοσίου σκοπείται να γίνει με βάση την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να καθορίζονται τα κριτήρια και ο συντελεστής στάθμισης του καθενός, με βάση τα οποία πρόκειται να ληφθεί η απόφαση κατακύρωσης.

(4) Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει Σύμβαση Δημοσίου με βάση την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, μπορεί να λάβει υπόψη του προσφορές οι οποίες περιέχουν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εφόσον-

(α) Οι προσφορές ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές και

(β) οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ειδική απαίτηση αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των προσφορών οι οποίες περιέχουν εναλλακτικές λύσεις, καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού,

αλλά, αν το αρμόδιο όργανο δεν προτίθεται να λάβει υπόψη του προσφορές που περιέχουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει το γεγονός αυτό να αναφέρεται στην προκήρυξη της προσφοράς.

(5) Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, το αρμόδιο όργανο μπορεί να απορρίψει τέτοια προσφορά, αλλά μόνο εφόσον ζητήσει προηγουμένως γραπτώς διασαφηνίσεις για την προσφορά αυτή ή για τα τμήματα της που θεωρεί ότι συμβάλλουν στην ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και εφόσον-

(α) Σε περίπτωση κατακύρωσης που γίνεται με βάση τη χαμηλότερη προσφορά, εξετάσει τις λεπτομέρειες όλων των υποβληθεισών προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε διασαφήνιση δόθηκε για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, πριν αποφασίσει τελικά την κατακύρωση ή

(β) σε περίπτωση κατακύρωσης που γίνεται με βάση την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, λάβει υπόψη του οποιεσδήποτε τέτοιες διασαφηνίσεις κατά την εκτίμηση και διαπίστωση της οικονομικά πιο συμφέρουσας προσφοράς.

Κατά τη μελέτη των διασαφηνίσεων αυτών, το αρμόδιο όργανο μπορεί να λάβει υπόψη του διασαφηνίσεις σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της κατασκευαστικής διαδικασίας ή τις τεχνικές λύσεις που εισηγείται ο πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που απολαμβάνει αυτός κατά την εκπλήρωση της προμήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου ή την πρωτοτυπία που ακολουθεί σε σχέση με αυτά.

(6) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατακύρωση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη προσφορά, το αρμόδιο όργανο, απορρίπτοντας μια ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, οφείλει να αιτιολογεί ειδικά την απόφαση του αυτή.

Αποκλεισμός πιθανών προμηθευτών ή εργολάβων

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος αποκλείεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προσφορών του δημοσίου, αν το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο διαπιστώσει ότι αυτός-

(α) Ενώ είναι φυσικό πρόσωπο τελεί, δυνάμει νομικής διαδικασίας στη Δημοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει προβεί κατά την τελευταία προ της προκήρυξης του διαγωνισμού τριετία σε συμβιβασμό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστωτών του ή κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή δυνάμει του ισχύοντος δικαίου της

(β) ενώ είναι εταιρεία έχει λάβει απόφαση ή εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα για τη διάλυση της εταιρείας άλλως ή για σκοπούς καλόπιστης αναδόμησης ή συγχώνευσης της ή έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής της εταιρείας κατόπιν αίτησης πιστωτή της εταιρείας ή η εταιρεία κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή δυνάμει του ισχύοντος δικαίου της

(γ) έχει καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κατά την τελευταία προ της προκήρυξης του διαγωνισμού τριετία για ποινικό αδίκημα σχετικό με τη διεξαγωγή των εργασιών ή του επαγγέλματος του ή

(δ) έχει καταδικαστεί από αρμόδιο όργανο στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κατά την τελευταία προς της προκήρυξης του διαγωνισμού τριετία για σοβαρό, όπως αυτό καθορίζεται, πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή του επαγγέλματος του ή

(ε) δεν έχει διευθετήσει κατά τον καθορισμένο τρόπο τις οφειλές ή υποχρεώσεις του για κοινωνικές ασφαλίσεις και φόρους προς τη Δημοκρατία ή

(στ) δεν είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του τόπου όπου αυτός είναι εγκατεστημένος επιχειρηματικά ή επαγγελματικά, όταν η εγγραφή αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύσταση της επιχείρησης ή άσκηση του επαγγέλματος του ή

(ζ) είναι ένοχος σοβαρής ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που του ζητείται δυνάμει του παρόντος άρθρου ή

(η) για οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο σοβαρό λόγο κρίνεται ότι δεν πρέπει να του δοθεί δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία προσφορών.

(2) Το κατά περίπτωση αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο μπορεί να απαιτεί από πιθανόν προμηθευτή ή εργολάβο τέτοιες πληροφορίες τις οποίες θεωρεί εύλογα αναγκαίες για τις κατά το εδάφιο (1) εκτιμήσεις και διαπιστώσεις του. Αποδέχεται, όμως, ως επαρκή απόδειξη ότι ο προμηθευτής ή εργολάβος δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στις παραγράφους (1)(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) αν αυτός προσκομίσει-

(α) Προκειμένου για τους λόγους που καθορίζονται στις παραγράφους (1)(α) και (β), πιστοποιημένο απόσπασμα του τελευταίου τριμήνου από το μητρώο του δικαστηρίου ή από τα μητρώα που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών ή σε περίπτωση που κράτος δεν τηρεί τέτοια μητρώα, έγγραφο που εκδίδεται από αντίστοιχη δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους αυτού

(β) προκειμένου για το λόγο που καθορίζεται στην παράγραφο (1)(γ), πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή σε περίπτωση αλλοδαπού κράτους, πρόσφατης έκδοσης επίσημο έγγραφο από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους αυτού

(γ) προκειμένου για τους λόγους που καθορίζονται στις παραγράφους (1)(δ), (ε) ή (στ), πιστοποιητικό πρόσφατης έκδοσης από την κατά περίπτωση αρμόδια διοικητική ή άλλη αρχή.

(3) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εμπιστευτικά.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με αποκλεισμό ή αποτυχία προσφοροδοτών

8.-(1) Εξαιρουμένων των Συμβάσεων του Δημοσίου οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί απόρρητης φύσης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18 και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου, το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο οφείλει, εντός τριάντα ημερών, αφότου λάβει σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε προσφοροδότη ο οποίος αποκλείστηκε ή απέτυχε σε συγκεκριμένη διαδικασία προσφορών, να πληροφορήσει αυτόν συνοπτικά για τους λόγους του αποκλεισμού ή της αποτυχίας του, καθώς και για το πρόσωπο στο οποίο έχει κατακυρωθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση Δημοσίου.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο και τα Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια καταρτίζουν και τηρούν μητρώο κατά τον καθορισμένο τύπο αναφορικά με κάθε Σύμβαση Δημοσίου που κατακυρώνεται από αυτά.

(3) Το Κεντρικό Συμβούλιο μπορεί να τηρεί Κεντρικό Μητρώο Προσφορών κατά τον καθορισμένο τύπο αναφορικά με όλες τις Συμβάσεις Δημοσίου που κατακυρώνονται από όλα τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.

Προστασία εγχώριων αγαθών, υπηρεσιών και έργων

9. [Διαγράφηκε]
Αρμόδια όργανα χειρισμού και κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Κεντρικό Συμβούλιο και τα Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια αποτελούν τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα, τα οποία, μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που χορηγούνται στο καθένα απ’ αυτά δυνάμει των επόμενων εδαφίων (2), (3) και (4), έχουν εξουσία και καθήκον να επιλαμβάνονται και χειρίζονται, κατά την καθορισμένη διαδικασία, θέματα κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει κατακυρώσεις Συμβάσεων Δημοσίου απεριόριστης αξίας η καθεμιά.

(3) Όπου έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια έχουν αρμοδιότητα και καθήκον-

(α) Προκειμένου περί Συμβουλίων Προσφορών σε επίπεδο Υπουργείου, να χειρίζονται και κατακυρώνουν Συμβάσεις Δημοσίου ύψους μέχρι 100.000 Λ.Κ. η καθεμιά και

(β) προκειμένου περί του Συμβουλίου Προσφορών στο Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, να χειρίζεται και κατακυρώνει Συμβάσεις Δημοσίου αξίας μέχρι 100.000 Λ.Κ. η καθεμιά και

(γ) προκειμένου περί Συμβουλίων Προσφορών σε επίπεδο ανεξάρτητων γραφείων, υπηρεσιών ή τμημάτων, να χειρίζονται και κατακυρώνουν Συμβάσεις Δημοσίου αξίας μέχρι 30.000 Λ.Κ. η καθεμιά.

(4) Αναφορικά με Συμβάσεις Δημοσίου η κατακύρωση των οποίων εκφεύγει, σύμφωνα με το εδάφιο (3), της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε Υπηρεσιακού ή Τμηματικού Συμβουλίου, ο φάκελος των προσφορών, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που έχει ληφθεί, παραπέμπεται από τον Πρόεδρο του συγκεκριμένου Υπηρεσιακού ή Τμηματικού Συμβουλίου στο Κεντρικό Συμβούλιο για περαιτέρω χειρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ειδικές επιτροπές αγορών, οι οποίες συνιστώνται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Γενικό Διευθυντή του ενδιαφερόμενου υπουργείου ή τον Προϊστάμενο της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, τμήματος ή ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, έχουν εξουσία να κατακυρώνουν, κατά τον καθορισμένο τρόπο, Συμβάσεις Δημοσίου για προμήθεια φρούτων, λαχανικών και φθαρτών προς ικανοποίηση αναγκών του δημοσίου.

Εγκαθίδρυση Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών

11.-(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο με την επωνυμία “Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών” το οποίο αποτελείται από-

(α) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο του ως Πρόεδρο του Συμβουλίου·

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο του

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών ή τον αντιπρόσωπο του και

(στ) τον προϊστάμενο ή τον αντιπρόσωπο της κατά περίπτωση Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, νοουμένου ότι αυτή δεν εκπροσωπείται ήδη δυνάμει οποιασδήποτε από τις άλλες παραγράφους του παρόντος εδαφίου.

(2) Αντιπρόσωποι μελών του Κεντρικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται μόνο κρατικοί υπάλληλοι που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α10 ή και ανώτερη στην περίπτωση που το Συμβούλιο επιλαμβάνεται προσφορών μέχρι ενός εκατομμυρίου λιρών και Α15 ή και ανώτερη για προσφορές πέραν του ενός εκατομμυρίου λιρών. Η διάρκεια της εκπροσώπησης αυτής, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία έτη και επανορισμός αντιπροσώπων δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει μια διετία από τον τερματισμό της προηγούμενης εντολής τους.

(3) Η κατάργηση ή χηρεία της θέσης οποιουδήποτε μέλους δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας στο Κεντρικό Συμβούλιο, εφόσον ο αριθμός των μελών δε μειωθεί κάτω του απαιτούμενου για την απαρτία αριθμού μελών.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος 'Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία' σημαίνει, αναφορικά με τη διενέργεια κάθε διαγωνισμού, το συγκεκριμένο υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία αυτού, ή το ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία της Δημοκρατίας, που διενεργεί το συγκεκριμένο διαγωνισμό, είτε από μόνη της είτε για λογαριασμό υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας αυτού ή ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας.

Παρατηρητές

12. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωποι τους έχουν δικαίωμα να παρακάθονται στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητούν αυτές να καταγράφονται στα δυνάμει του άρθρου 14 τηρούμενα πρακτικά.

Γραμματεία και ημερήσια διάταξη

13.-(1) Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου, με την έγκριση των υπόλοιπων μελών, ορίζει δύο λειτουργούς από το προσωπικό του οποίου προϊσταται, για να ασκούν τα καθήκοντα του γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου για χρονική διάρκεια μέχρι τρία χρόνια.

(2) Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας του Κεντρικού Συμβουλίου και φροντίζει αυτή να κοινοποιείται, είκοσι τέσσερις ώρες τουλάχιστο πριν από τη συνεδρία, σε κάθε μέλος καθώς και στους παρατηρητές. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρία.

(3) Ο Πρόεδρος ασκεί την αναγκαία εποπτεία και έλεγχο για την ομαλή λειτουργία της γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου.

Πρακτικά συνεδριών

14.-(1) Κατά τις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα ή τον αναπληρωτή γραμματέα.

(2) Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει οι απόψεις του να καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά.

(3) Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από τη σχετική συνεδρία, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται σ’ όλα τα μέλη, καθώς και στους παρατηρητές που τυχόν παρέστησαν στη σχετική συνεδρία.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

15.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών του Κεντρικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο τεσσάρων μελών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπος του.

(2) Οι αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόσωπος του, έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.

Εξουσία για σύσταση τεχνικών Επιτροπών

16.-(1) Κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία-

(α) Να συστήνει μόνιμες ή ad hoc τριμελείς τουλάχιστο τεχνικές επιτροπές για μελέτη και έγκριση προδιαγραφών, καθώς και για μελέτη αξιολογήσεων, ειδικών ερευνών και για υποβολή εκθέσεων σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα ή

(β) να καλεί στις συνεδρίες του οποιουσδήποτε εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων του.

(2) Τα μέλη των τεχνικών επιτροπών είναι πρόσωπα που κατέχουν τεχνικές γνώσεις, προσόντα και πείρα σχετικά με το θέμα που εξετάζει το Κεντρικό Συμβούλιο. Η επιλογή των μελών των επιτροπών αυτών γίνεται από κατάλογο τεχνοκρατών τον οποίο καταρτίζει και τηρεί το Κεντρικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους, όταν πρόκειται για κρατικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

(3) Οι προϊστάμενοι των κρατικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επιλέγονται ως μέλη τεχνικών επιτροπών, υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε να παρέχεται στα επιλεγέντα μέλη κάθε διευκόλυνση και άνεση, για να εκπληρούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές αυτές.

Εξουσία αναστολής διαδικασίας προσφορών

17.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για ειδικούς και σοβαρούς λόγους που εξειδικεύονται στη σχετική απόφασή του, να αναστέλλει προσωρινά οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών εκκρεμεί ενώπιον του και να παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης για αναστολή.

(2) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο παραπέμπεται θέμα δυνάμει του εδαφίου (1), αποφασίσει τη συνέχιση της διαδικασίας, επιστρέφει το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο, με τις τυχόν οδηγίες του, για να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.

Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών

18.—(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο, με την επωνυμία «Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών» (ΕΚΣΠ), που αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή τον αντιπρόσωπο του ως πρόεδρο του συμβουλίου·

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο του·

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του·

(δ) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο του· και

(ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας που χειρίζεται θέματα εξοπλισμών και αγοράς υλικού πολέμου, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Άμυνας.

(2) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών επιλαμβάνεται Συμβάσεων Δημοσίου για την προμήθεια παντός είδους πολεμικού εξοπλισμού και υλικού ή την ανάθεση έργων της Εθνικής Φρουράς ή τη μίσθωση υπηρεσιών που σχετίζονται με τα πιο πάνω, οι οποίες διενεργούνται από το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι αυτές έχουν χαρακτηριστεί απόρρητης φύσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Η εξουσία για το χειρισμό και την κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου για την προμήθεια εξειδικευμένων ανταλλακτικών των οπλικών συστημάτων και παρεμφερών υλικών της Εθνικής Φρουράς αξίας μέχρι £5.000 κάθε φορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάλυψη ανάγκης επείγουσας φύσης και ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγμάτευση, ασκείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και αποτελείται από Αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών προς τον Αρχηγό όπως διορίζει τέτοιες επιτροπές. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών προς άρση καθηλωτικής βλάβης κύριου οπλικού συστήματος, το πιο πάνω ποσό αυξάνεται σε £10.000 κάθε φορά. Σε όλες τις περιπτώσεις η τριμελής επιτροπή ετοιμάζει πρακτικό κατακύρωσης με αιτιολόγηση της απόφασής της το οποίο κοινοποιείται στο ΕΚΣΠ και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Για τη λειτουργία του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών εφαρμόζονται οι πρόνοιες λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Νόμο, εκτός από το χρονικό περιορισμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 σε σχέση με τον αντιπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και την απαιτούμενη απαρτία η οποία καθορίζεται στα τέσσερα μέλη τουλάχιστο.

Εξουσία Υπουργού Άμυνας για παραπομπή θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο

18Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 18, ο Υπουργός Άμυνας, με εισήγηση του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, έχει εξουσία σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις να παραπέμπει το θέμα της λήψης απόφασης για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, εάν κρίνει ότι τέτοια παραπομπή δικαιολογείται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

(α) Εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικός ανταγωνισμός λόγω περιορισμένου αριθμού προσφοροδοτών· ή

(β) εάν το κόστος του προς προμήθεια πολεμικού εξοπλισμού και υλικού υπερβαίνει τα 20.000.000 Λ.Κ· ή

(γ) εάν τίθεται θέμα βλάβης ή επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής της Δημοκρατίας ή εάν υφίστανται λόγοι κρατικής ασφάλειας.

Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια Προσφορών

19.-(1) Σε κάθε υπουργείο, ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα της Δημοκρατίας επιτρέπεται η σύσταση Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων Προσφορών, τα οποία έχουν αρμοδιότητα και καθήκον να χειρίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, θέματα κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου του ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.

(2) Αρμόδιος για τη σύσταση και το διορισμό του κάθε Υπηρεσιακού ή Τμηματικού Συμβουλίου είναι, ανάλογα με την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής του ενδιαφερόμενου υπουργείου ή ο προϊστάμενος του ενδιαφερόμενου ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.

Σύνθεση Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

20.-(1) Κάθε Συμβούλιο Προσφορών σε επίπεδο Υπουργείου αποτελείται ως εξής:

(α) Πρόεδρος ορίζεται ως εκ της θέσεως του ο ανώτερος λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου, νοουμένου ότι είναι ανώτερος της θέσης του Επιθεωρητή Λογαριασμών που υπηρετεί στο υπουργείο( σε περίπτωση που δεν υπηρετούν τέτοιοι υπάλληλοι στο υπουργείο, τότε Πρόεδρος διορίζεται ένας Ανώτερος Λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου

(β) μέλη του Συμβουλίου διορίζονται:

(i) δύο λειτουργοί του υπουργείου και

(ii) ένας λειτουργός του ενδιαφερόμενου τμήματος του υπουργείου.

(2) Το Συμβούλιο Προσφορών του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών αποτελείται ως εξής:

(α) Πρόεδρος ορίζεται ως εκ της θέσεως του ο Διευθυντής του τμήματος, ο οποίος μπορεί για το σκοπό αυτό να ενεργεί μέσω εντεταλμένου εκπροσώπου του

(β) μέλη διορίζονται:

(i) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υποδεικνυόμενος από το Γενικό Διευθυντή

(ii) δύο λειτουργοί του τμήματος

(iii) ένας λειτουργός του κατά περίπτωση ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου ή τμήματος

(iv) ένας λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου που υποδεικνύεται από το Γενικό Λογιστή.

(3) Κάθε Συμβούλιο Προσφορών σε επίπεδο ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος αποτελείται ως εξής:

(α) Πρόεδρος ορίζεται ως εκ της θέσεως του, ο ανώτερος λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου, νοουμένου ότι είναι ανώτερος της θέσης του Επιθεωρητή Λογαριασμών που υπηρετεί στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα. Σε περίπτωση που δεν υπηρετούν τέτοιοι υπάλληλοι στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα, τότε Πρόεδρος ορίζεται ένας Ανώτερος Λειτουργός του ανεξάρτητου γραφείου, της υπηρεσίας ή του τμήματος

(β) μέλη διορίζονται-

(i) δύο λειτουργοί του ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος

Νοείται ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, στο οποίο υφίσταται διεύθυνση ελέγχου, ο Διευθυντής Ελέγχου μπορεί να ορίσει ως εκπρόσωπο του το ένα εκ των δύο αυτών μελών.

(ii) ένας λειτουργός του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, εφόσον υπηρετεί στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα και

(iii) ο λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα, που υποδεικνύεται από το Γενικό Λογιστή, σε περίπτωση που Πρόεδρος έχει διοριστεί Ανώτερος λειτουργός του συγκεκριμένου ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.

(4) Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των μελών των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων είναι τριετής, με εξαίρεση τους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου των οποίων η διάρκεια της θητείας είναι πενταετής.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

21.-(1) Τρία παρόντα μέλη των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων Προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτών, συνιστούν απαρτία για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών τους.

(2) Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων Προσφορών λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.

Γραμματέας και αναπληρωτής γραμματέας Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

22. Κάθε Υπηρεσιακό ή Τμηματικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προέδρου, ορίζει απαραίτητα ένα λειτουργό ως γραμματέα και έναν άλλο ως αναπληρωτή γραμματέα αυτού.

Πρακτικά συνεδριών Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

23. Κατά τις συνεδρίες των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά από τον οικείο γραμματέα ή αναπληρωτή γραμματέα. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στα οικεία συμβούλια το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από τη σχετική συνεδρία, υπογράφονται από τον οικείο Πρόεδρο και κοινοποιούνται σ’ όλα τα μέλη.

Εγκαθίδρυση Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων

24.-(1) Εγκαθιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων αποτελούμενη από έξι μέλη ως εξής:

(α) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο του ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής

(β) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή τον αντιπρόσωπο του

(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων ή τον αντιπρόσωπο του

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή τον αντιπρόσωπο του και

(στ) το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον αντιπρόσωπο του.

(2) Σε περίπτωση που συζητείται θέμα το οποίο αφορά συγκεκριμένο υπουργείο, ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα, στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα μέλους και ο προϊστάμενος ή αντιπρόσωπος του κατά περίπτωση ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος, νοουμένου ότι αυτό δεν εκπροσωπείται ήδη στην Κεντρική Επιτροπή δυνάμει οποιασδήποτε από τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε) ή (στ) του εδαφίου (1).

(3) Αντιπρόσωποι μελών της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να ορίζονται μόνο κρατικοί υπάλληλοι που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α10 και ανώτερη.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 11(3), 12, 13, 14, 15 και 16 τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση της Κεντρικής Επιτροπής.

Εξουσία χειρισμού αλλαγών και απαιτήσεων

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Κεντρική Επιτροπή έχει εξουσία και καθήκον να επιλαμβάνεται και χειρίζεται κατά τον καθορισμένο τρόπο-

(α) Θέματα αλλαγών στα σχέδια, στους όρους ή στις προδιαγραφές των Συμβάσεων Δημοσίου και

(β) απαιτήσεις εργολάβων, προμηθευτών, συμβούλων και εργοδότη.

(γ) ανανέωση ή μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, της έννομης σχέσης Σύμβασης Δημοσίου, νοουμένου ότι συμφωνούν τόσο ο αρχικός όσο και ο νέος Συμβασιούχος:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η καταλληλότητα του νέου Συμβασιούχου πρέπει να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που πληρούσε ο αρχικός συμβασιούχος.

(2) Οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο, η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα να εξουσιοδοτεί τον Αρμόδιο Λειτουργό ή τον Υπεύθυνο Συντονιστή, καθώς και τις αρμόδιες Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων οι οποίες συστήνονται για το σκοπό αυτό στο επίπεδο υπουργείων ή ανεξαρτήτων γραφείων, υπηρεσιών ή τμημάτων, για να χειρίζονται αλλαγές και/ή απαιτήσεις αξίας που δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσοστά και ανώτατα ποσά που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(3) Οι Τμηματικές Επιτροπές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) αποτελούνται από τρεις τουλάχιστο δημόσιους λειτουργούς που διορίζονται από την οικεία προϊστάμενη αρχή του υπουργείου ή ανεξάρτητου γραφείου, τμήματος ή υπηρεσίας. Στις Επιτροπές αυτές μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή. Η λειτουργία των Επιτροπών αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν τα αντίστοιχα Τμηματικά ή Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Νοείται ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, στο οποίο υφίσταται Διεύθυνση Ελέγχου, στις Επιτροπές σε επίπεδο υπουργείου ή τμήματος μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Διευθυντή Ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των κρατικών υπαλλήλων που διορίζονται από την οικεία προϊσταμένη αρχή είναι τουλάχιστο δύο.

(3Α) Στην περίπτωση των βελτιώσεων/επεκτάσεων του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία διορίζει τριμελή Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, που συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του προεδρεύει αυτής, έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και έναν εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, για να χειρίζονται, με βάση τις πρόνοιες του βασικού νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, αλλαγές και/ή απαιτήσεις αξίας που δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσοστά και ανώτατα ποσά που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(4) Ανεξάρτητα αν η προτεινόμενη αλλαγή συνεπάγεται ή όχι αυξομείωση της προβλεπόμενης δαπάνης, αξία της αλλαγής θεωρείται το μεγαλύτερο από τα πιο κάτω:

(α) Είτε η αξία της εργασίας που επηρεάζεται από την αλλαγή, όπως αυτή καθορίζεται στο συμβόλαιο πριν από την πραγματοποίηση της αλλαγής είτε

(β) η εκτιμηθείσα δαπάνη της εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την αλλαγή.

(5) Οποτεδήποτε η Κεντρική Επιτροπή παρέχει εξουσιοδότηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών σε συμβόλαια για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την εξέταση απαιτήσεων εργολάβων, προμηθευτών, συμβούλων και εργοδότη, ενεργεί με βάση την καθορισμένη διαδικασία.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) Οι όροι 'Αρμόδιος Λειτουργός' και 'Υπεύθυνος Συντονιστής' σημαίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, το πρόσωπο που ορίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος, της υπηρεσίας ή του ανεξάρτητου γραφείου, για να συντονίζει και παρακολουθεί την εκπλήρωση της Σύμβασης Δημοσίου ως εκπρόσωπος του εργοδότη·

(β) όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες για βελτιώσεις/επεκτάσεις του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Βουλής των Αντιπροσώπων ως 'Αρμόδιος Λειτουργός' και ως 'Υπεύθυνος Συντονιστής' μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις Συμβάσεων Δημοσίου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, το ίδιο το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών έχει εξουσία να επιλαμβάνεται και χειρίζεται κατά τον καθορισμένο τρόπο:

(α) Θέματα αλλαγών στα σχέδια, στους όρους ή στις προδιαγραφές των Συμβάσεων Δημοσίου,

(β) απαιτήσεις συμβούλων, εργολάβων, προμηθευτών και εργοδότη, καθώς, και

(γ) ανανέωση ή μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, της έννομης σχέσης Σύμβασης Δημοσίου, νοουμένου ότι συμφωνούν τόσο ο αρχικός όσο και ο νέος Συμβασιούχος Δημοσίου:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η καταλληλότητα του νέου Συμβασιούχου πρέπει να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που πληρούσε ο αρχικός συμβασιούχος.

Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας

26.-(1) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη, περιλαμβανομένων και των αντιπροσώπων τους, όλων των συμβουλίων και επιτροπών που συστήνονται με βάση τον παρόντα Νόμο υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Αν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος ή ο αντιπρόσωπος αυτών, σε οποιοδήποτε συμβούλιο ή επιτροπή που προνοεί ο παρών Νόμος, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη από αυτά κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία κατακύρωσης, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στο οικείο συμβούλιο ή στην επιτροπή και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.

Ασυμβίβαστο

27. Η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους τεχνικής επιτροπής, που συστήνεται με βάση το άρθρο 16, σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή ή συμβούλιο που συστήνεται με βάση τον παρόντα Νόμο και που επιλαμβάνεται του ίδιου θέματος για το οποίο έχει συσταθεί η σχετική τεχνική επιτροπή, είναι ασυμβίβαστη.

Προστασία μελών έναντι ευθύνης

28. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή άλλου νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη, περιλαμβανομένων και των αντιπροσώπων τους, κάθε συμβουλίου ή επιτροπής που συστήνεται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κανόνες διαδικασίας

29. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Κεντρικό Συμβούλιο, η Κεντρική Επιτροπή και τα υπόλοιπα συμβούλια ή επιτροπές που συστήνονται και λειτουργούν δυνάμει του παρόντος Νόμου έχουν εξουσία να καθορίζουν με απόφαση τους τη δική τους εσωτερική διαδικασία.

Αδικήματα και ποινές

30.-(1) Οποιοδήποτε μέλος συμβουλίου ή επιτροπής που συστήνεται και λειτουργεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο παραλείπει με οποιοδήποτε τρόπο να εκπληρώσει την υποχρέωση αποκάλυψης σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 26, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Οποιοδήποτε μέλος συμβουλίου ή επιτροπής που προβλέπει ο παρών Νόμος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο αποκαλύπτει ή μεταδίδει σε οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που έχει στην κατοχή του ως αποτέλεσμα της άσκησης από αυτό καθηκόντων ή εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται-

(α) Μέσα στα πλαίσια διευκόλυνσης της νόμιμης άσκησης των αρμοδιοτήτων οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή

(β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για σκοπούς οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής διαδικασίας ή

(γ) κατόπιν συγκατάθεσης του συγκεκριμένου συμβουλίου ή επιτροπής που δίνεται γραπτώς από τον οικείο Πρόεδρο.

(3) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς νόμιμη εξουσία, προσπαθεί ή επιδιώκει είτε το ίδιο προσωπικά είτε με τη μεσολάβηση ή τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου προσώπου-

(α) Να εκμαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο εδάφιο (2) οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν είναι αποκαλύψιμη σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο ή

(β) να επηρεάσει την κρίση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου ή επιτροπής ή μέλους αυτών ή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού ή αξιωματούχου κατά την εκτέλεση των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών καθηκόντων και εξουσιών τους σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία εξέτασης, διευκρίνισης, αξιολόγησης και σύγκρισης προσφορών ή τη λήψη τελικής απόφασης για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου,

είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει των εδαφίων (1), (2), (3) του παρόντος άρθρου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 2.000 Λ.Κ. ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Καμιά ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν ασκείται παρά μόνο από ή με την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Κανονισμοί

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για-

(α) Τους όρους και τις προϋποθέσεις προκήρυξης των διαγωνισμών καθώς και τις διαδικαστικές ενέργειες

(β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή την απευθείας ανάθεση της Σύμβασης Δημοσίου

(γ) την ευθύνη του προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης Δημοσίου

(δ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τόπο, το ύψος, τα υπόχρεα πρόσωπα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των Συμβάσεων Δημοσίου

(ε) [Διαγράφηκε]

(στ) τη διαδικασία ετοιμασίας και έγκρισης των προδιαγραφών και των όρων των Συμβάσεων Δημοσίου και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών

(ζ) τη σύνθεση, επιλογή και διορισμό των μελών των τεχνικών επιτροπών ή υπεπιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 16

(η) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αλλαγών και απαιτήσεων των προμηθευτών ή εργολάβων

(θ) τις προθεσμίες των επιμέρους διαδικασιών, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των προκυπτουσών διαφορών μέχρι την εκπλήρωση των Συμβάσεων Δημοσίου

(ι) τις χρηματικές κυρώσεις και οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους μη εκπληρώνοντες τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους

(ια) την τροποποίηση της οροφής των χρηματικών ποσών ή ποσοστών που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 25 του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση ειδικών κανονισμών για την προμήθεια προϊόντων απόρρητης φύσης για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, τυγχάνει εφαρμογής, η Τυπική Διαδικασία Αγοράς Οπλικών Συστημάτων και Παρεμφερών Υλικών του Ταμείου για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, όπως αυτή εγκρίθηκε με τη με Αριθμό 41.461 και ημερομηνία 12 Αυγούστου 1994 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την έκδοση Κανονισμών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε διενεργείται οποιαδήποτε νέα αγορά υπηρεσιών ή οποιαδήποτε παράταση αγοράς υπηρεσίας προσώπου υπό μορφή συμβάσεως, που δημιουργεί μεταξύ του δημοσίου και του αντισυμβαλλόμενου σχέση προσομοιάζουσα με σχέση εργοδότη με εργοδοτούμενο είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας.

Ποινικές ρήτρες σε Συμβάσεις Δημοσίου

32. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 74 του περί Συμβάσεων Νόμου και τηρουμένων των πιο κάτω επιφυλάξεων, σε Σύμβαση Δημοσίου στην οποία διαλαμβάνεται όρος ως προς το ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση παράβασης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη ρήτρα υπό μορφή ποινής σε περίπτωση παράβασης της από οποιοδήποτε από τους συμβαλλομένους, ο όρος αυτός ή, ανάλογα με την περίπτωση, η ποινική αυτή ρήτρα είναι νομικά ισχυρή και πλήρως εξαναγκαστή, μη εφαρμοζόμενου του περιορισμού ο οποίος προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο ως προς το μέγιστο του ποσού της καταβλητέας αποζημίωσης:

Νοείται ότι η ρήτρα καταπίπτει μετά τη διακοπή ή τη λήξη της Σύμβασης Δημοσίου:

Νοείται περαιτέρω ότι ρήτρα για καταβολή αυξημένου τόκου από την υπερημερία είναι άκυρη κατά το μέτρο που το αυξημένο επιτόκιο υπερβαίνει το ανώτατο όριο του εκάστοτε επιτρεπόμενου από το νόμο επιτοκίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οποιαδήποτε άλλη ποινική ρήτρα, εκτός από την καταβολή αυξημένου τόκου, η οποία διαλαμβάνεται σε Σύμβαση Δημοσίου για την περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής χρηματικής οφειλής είναι άκυρη και μη εξαναγκαστή.

Ειδική διάταξη

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 18 και 29 των περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικών) Κανονισμών του 1999, στην περίπτωση των εργασιών για βελτιώσεις/ επεκτάσεις του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Με το άνοιγμα των προσφορών και την παραλαβή τους από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της διορίζει τετραμελή τουλάχιστον επιτροπή για αξιολόγηση των προσφορών, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του προεδρεύει αυτής, καθώς και τρία άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

(β) η προμήθεια των υπηρεσιών συμβούλων μπορεί να γίνει με διαγωνισμό, για την υποβολή από τους προσφοροδότες τεχνικών προτάσεων. Οι τεχνικές αυτές προτάσεις αξιολογούνται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος προεδρεύει αυτής, καθώς και τέσσερα άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και επιλέγεται η καλύτερη, η οποία πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές.

(2) Για την υλοποίηση των εργασιών για τις βελτιώσεις/ επεκτάσεις στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, διορίζει 'Καθοδηγητική Επιτροπή', της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, ως εκ της θέσεώς του, και στην οποία συμμετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, και η οποία έχει αρμοδιότητα να παρέχει καθοδήγηση στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σε θέματα πολιτικής, για την υλοποίηση των πιο πάνω εργασιών.

Μεταβατικές διατάξεις

33. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς διαδικασίες κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε προσφοροδότη ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καταργούμενου νομικού καθεστώτος.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

34.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 31, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι Κανονισμοί 19 μέχρι 39 των περί Κυβερνητικών Αποθηκών Κανονισμών, καθώς και η Τυπική Διαδικασία Αγοράς Οπλικών Συστημάτων και Παρεμφερών Υλικών του Ταμείου για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, όπως αυτή εγκρίθηκε με τη με Αριθμό 41.461 και ημερομηνία 12 Αυγούστου 1994 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 25)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ποσό Συμβολαίου
£
Αρμόδιος Λειτουργός 
Υπεύθυνος Συντονιστής
Τμηματική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων

Τμηματική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων

 

Για κάθε οδηγία      Συνολικά Για κάθε οδηγία    Συνολικά Συνολικά
% Ανώτατο
Ποσό £
% Ανώτατο 
Ποσό £
% Ανώτατο
Ποσό £
% Ανώτατο 
Ποσό £
% Ανώτατο  
Ποσό £
-1.000 10,0 50 20,0 150 20,0 150 30,0 250 20,0 150
1.001-10.000 5,0 250 15,0 1.000 15,0 750 25,0 2.000 15,0 1.200
10.001-100.000 2,5 1.500 10,0 5.000 7,5 3.000 20,0 10.000 12,0 6.000
100.001-1.000.000 1,5 2.000 5,0 10.000 3,0 12.000 10,0 50.000 6,0 30.000
1.000.001-3.000.000 0,2 3.000 1,0 15.000 1,2 25.000 5,0 90.000 3,0 45.000
3.000.001-10.000.000 0,1 4.000 0,5 20.000 0,85 40.000 3,0 150.000 1,5 60.000
10.000.001-20.000.000 0,04 5.000 0,2 25.000 0,4 60.000 1,5 250.000 0,6 80.000
20.000.001 και άνω 0,025 6.000 0,125 30.000 0,3 90.000 1,25 400.000 0,4 100.000

Σημ.: (1) Τα ανώτατα όρια που αφορούν την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και/ή Απαιτήσεων δεν περιλαμβάνουν τα ποσά εγκρίσεων που δυνατόν να δόθηκαν από τον Αρμόδιο Λειτουργό/Υπεύθυνο Συντονιστή. Δηλαδή τα όρια που αναφέρονται για την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι επιπρόσθετα των ορίων του Αρμόδιου Λειτουργού/Υπεύθυνου Συντονιστή.

(2) Τα ποσά που αφορούν απαιτήσεις είναι επιπρόσθετα των ποσών για αλλαγές που εγκρίνει η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Σημείωση
3 του Ν102(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.102(Ι)/99. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 9η Ιουλίου 1999.

Σημείωση
3 του Ν.33(I)/2001Ειδική διάταξη

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 18 και 29 των περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικών) Κανονισμών του 1999, στην περίπτωση των εργασιών για βελτιώσεις/ επεκτάσεις του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Με το άνοιγμα των προσφορών και την παραλαβή τους από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της διορίζει τετραμελή τουλάχιστον επιτροπή για αξιολόγηση των προσφορών, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του προεδρεύει αυτής, καθώς και τρία άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

(β) η προμήθεια των υπηρεσιών συμβούλων μπορεί να γίνει με διαγωνισμό, για την υποβολή από τους προσφοροδότες τεχνικών προτάσεων. Οι τεχνικές αυτές προτάσεις αξιολογούνται από εξαμελή επιτροπή, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος προεδρεύει αυτής, καθώς και πέντε άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και επιλέγεται η καλύτερη, η οποία πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές.

(2) Για την υλοποίηση των εργασιών για τις βελτιώσεις/ επεκτάσεις στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, διορίζει 'Καθοδηγητική Επιτροπή', της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, ως εκ της θέσεώς του, και στην οποία συμμετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, και η οποία έχει αρμοδιότητα να παρέχει καθοδήγηση στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σε θέματα πολιτικής, για την υλοποίηση των πιο πάνω εργασιών.

Σημείωση
3 του Ν.33(I)/2001Ειδική διάταξη

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 18 και 29 των περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικών) Κανονισμών του 1999, στην περίπτωση των εργασιών για βελτιώσεις/ επεκτάσεις του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Με το άνοιγμα των προσφορών και την παραλαβή τους από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της διορίζει τετραμελή τουλάχιστον επιτροπή για αξιολόγηση των προσφορών, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του προεδρεύει αυτής, καθώς και τρία άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

(β) η προμήθεια των υπηρεσιών συμβούλων μπορεί να γίνει με διαγωνισμό, για την υποβολή από τους προσφοροδότες τεχνικών προτάσεων. Οι τεχνικές αυτές προτάσεις αξιολογούνται από εξαμελή επιτροπή, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος προεδρεύει αυτής, καθώς και πέντε άλλα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και επιλέγεται η καλύτερη, η οποία πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές.

(2) Για την υλοποίηση των εργασιών για τις βελτιώσεις/ επεκτάσεις στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, διορίζει 'Καθοδηγητική Επιτροπή', της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, ως εκ της θέσεώς του, και στην οποία συμμετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, και η οποία έχει αρμοδιότητα να παρέχει καθοδήγηση στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σε θέματα πολιτικής, για την υλοποίηση των πιο πάνω εργασιών.

Σημείωση
70 του Ν.101(Ι)/2003Έναρξη Ισχύος του Ν.101(Ι)/2003

69.-(1) Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.101(Ι)/2003] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος σχετικά με διάφορες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.101(Ι)/2003].

Σημείωση
70 του Ν.101(Ι)/2003Κατάργηση

70.  Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.101(Ι)/2003], οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως 2003 καταργούνται.