Εξουσία αναστολής διαδικασίας προσφορών

17.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για ειδικούς και σοβαρούς λόγους που εξειδικεύονται στη σχετική απόφασή του, να αναστέλλει προσωρινά οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών εκκρεμεί ενώπιον του και να παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης για αναστολή.

(2) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο παραπέμπεται θέμα δυνάμει του εδαφίου (1), αποφασίσει τη συνέχιση της διαδικασίας, επιστρέφει το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο, με τις τυχόν οδηγίες του, για να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.