Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών

18.—(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο, με την επωνυμία «Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών» (ΕΚΣΠ), που αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή τον αντιπρόσωπο του ως πρόεδρο του συμβουλίου·

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο του·

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του·

(δ) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο του· και

(ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας που χειρίζεται θέματα εξοπλισμών και αγοράς υλικού πολέμου, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Άμυνας.

(2) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών επιλαμβάνεται Συμβάσεων Δημοσίου για την προμήθεια παντός είδους πολεμικού εξοπλισμού και υλικού ή την ανάθεση έργων της Εθνικής Φρουράς ή τη μίσθωση υπηρεσιών που σχετίζονται με τα πιο πάνω, οι οποίες διενεργούνται από το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι αυτές έχουν χαρακτηριστεί απόρρητης φύσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Η εξουσία για το χειρισμό και την κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου για την προμήθεια εξειδικευμένων ανταλλακτικών των οπλικών συστημάτων και παρεμφερών υλικών της Εθνικής Φρουράς αξίας μέχρι £5.000 κάθε φορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάλυψη ανάγκης επείγουσας φύσης και ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγμάτευση, ασκείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και αποτελείται από Αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών προς τον Αρχηγό όπως διορίζει τέτοιες επιτροπές. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών προς άρση καθηλωτικής βλάβης κύριου οπλικού συστήματος, το πιο πάνω ποσό αυξάνεται σε £10.000 κάθε φορά. Σε όλες τις περιπτώσεις η τριμελής επιτροπή ετοιμάζει πρακτικό κατακύρωσης με αιτιολόγηση της απόφασής της το οποίο κοινοποιείται στο ΕΚΣΠ και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Για τη λειτουργία του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών εφαρμόζονται οι πρόνοιες λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Νόμο, εκτός από το χρονικό περιορισμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 σε σχέση με τον αντιπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και την απαιτούμενη απαρτία η οποία καθορίζεται στα τέσσερα μέλη τουλάχιστο.