Εγκαθίδρυση Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών

18.-(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο με την επωνυμία “Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών” που αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή τον αντιπρόσωπο του ως Πρόεδρο του Συμβουλίου

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο του

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(δ) το Γενικό Λογιστή ή τον αντιπρόσωπο του

(ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας που χειρίζεται θέματα εξοπλισμών και αγοράς υλικού πολέμου, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Άμυνας.

(2) Το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται Συμβάσεων του Δημοσίου για την προμήθεια παντός είδους πολεμικού εξοπλισμού και υλικού ή την ανάθεση έργων πολιτικής μηχανικής που διενεργούνται από το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι αυτές έχουν χαρακτηριστεί απόρρητης φύσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Για τη λειτουργία του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι πρόνοιες λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο.