Εξουσία Υπουργού Άμυνας για παραπομπή θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο

18Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 18, ο Υπουργός Άμυνας, με εισήγηση του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, έχει εξουσία σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις να παραπέμπει το θέμα της λήψης απόφασης για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, εάν κρίνει ότι τέτοια παραπομπή δικαιολογείται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

(α) Εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικός ανταγωνισμός λόγω περιορισμένου αριθμού προσφοροδοτών· ή

(β) εάν το κόστος του προς προμήθεια πολεμικού εξοπλισμού και υλικού υπερβαίνει τα 20.000.000 Λ.Κ· ή

(γ) εάν τίθεται θέμα βλάβης ή επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής της Δημοκρατίας ή εάν υφίστανται λόγοι κρατικής ασφάλειας.