Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια Προσφορών

19.-(1) Σε κάθε υπουργείο, ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα της Δημοκρατίας επιτρέπεται η σύσταση Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων Προσφορών, τα οποία έχουν αρμοδιότητα και καθήκον να χειρίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, θέματα κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου του ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.

(2) Αρμόδιος για τη σύσταση και το διορισμό του κάθε Υπηρεσιακού ή Τμηματικού Συμβουλίου είναι, ανάλογα με την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής του ενδιαφερόμενου υπουργείου ή ο προϊστάμενος του ενδιαφερόμενου ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.