Σύνθεση Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

20.-(1) Κάθε Συμβούλιο Προσφορών σε επίπεδο Υπουργείου αποτελείται ως εξής:

(α) Πρόεδρος ορίζεται ως εκ της θέσεως του ο ανώτερος λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου, νοουμένου ότι είναι ανώτερος της θέσης του Επιθεωρητή Λογαριασμών που υπηρετεί στο υπουργείο( σε περίπτωση που δεν υπηρετούν τέτοιοι υπάλληλοι στο υπουργείο, τότε Πρόεδρος διορίζεται ένας Ανώτερος Λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου

(β) μέλη του Συμβουλίου διορίζονται:

(i) δύο λειτουργοί του υπουργείου και

(ii) ένας λειτουργός του ενδιαφερόμενου τμήματος του υπουργείου.

(2) Το Συμβούλιο Προσφορών του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών αποτελείται ως εξής:

(α) Πρόεδρος ορίζεται ως εκ της θέσεως του ο Διευθυντής του τμήματος, ο οποίος μπορεί για το σκοπό αυτό να ενεργεί μέσω εντεταλμένου εκπροσώπου του

(β) μέλη διορίζονται:

(i) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υποδεικνυόμενος από το Γενικό Διευθυντή

(ii) δύο λειτουργοί του τμήματος

(iii) ένας λειτουργός του κατά περίπτωση ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου ή τμήματος

(iv) ένας λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου που υποδεικνύεται από το Γενικό Λογιστή.

(3) Κάθε Συμβούλιο Προσφορών σε επίπεδο ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος αποτελείται ως εξής:

(α) Πρόεδρος ορίζεται ως εκ της θέσεως του, ο ανώτερος λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου, νοουμένου ότι είναι ανώτερος της θέσης του Επιθεωρητή Λογαριασμών που υπηρετεί στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα. Σε περίπτωση που δεν υπηρετούν τέτοιοι υπάλληλοι στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα, τότε Πρόεδρος ορίζεται ένας Ανώτερος Λειτουργός του ανεξάρτητου γραφείου, της υπηρεσίας ή του τμήματος

(β) μέλη διορίζονται-

(i) δύο λειτουργοί του ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος

Νοείται ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, στο οποίο υφίσταται διεύθυνση ελέγχου, ο Διευθυντής Ελέγχου μπορεί να ορίσει ως εκπρόσωπο του το ένα εκ των δύο αυτών μελών.

(ii) ένας λειτουργός του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, εφόσον υπηρετεί στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα και

(iii) ο λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στο ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα, που υποδεικνύεται από το Γενικό Λογιστή, σε περίπτωση που Πρόεδρος έχει διοριστεί Ανώτερος λειτουργός του συγκεκριμένου ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.

(4) Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των μελών των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων είναι τριετής, με εξαίρεση τους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου των οποίων η διάρκεια της θητείας είναι πενταετής.