Απαρτία και λήψη αποφάσεων των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

21.-(1) Τρία παρόντα μέλη των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων Προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτών, συνιστούν απαρτία για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών τους.

(2) Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων Προσφορών λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.