Γραμματέας και αναπληρωτής γραμματέας Υπηρεσιακών ή Τμηματικών Συμβουλίων

22. Κάθε Υπηρεσιακό ή Τμηματικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προέδρου, ορίζει απαραίτητα ένα λειτουργό ως γραμματέα και έναν άλλο ως αναπληρωτή γραμματέα αυτού.