Εξουσία αναστολής διαδικασίας προσφορών

17.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για ειδικούς και σοβαρούς λόγους που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του, να αναστείλει οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών εκκρεμεί ενώπιον του και να παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο παραπέμπεται θέμα δυνάμει του εδαφίου (1), παραπέμπει το θέμα σε ειδική επιτροπή, για να επιληφθεί και ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία προσφορών.

(3) Η σύνθεση, ο αριθμός μελών, οι όροι εντολής και η διαδικασία λειτουργίας της ειδικής επιτροπής που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αποφασίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.