Επέκταση του πεδίου εφαρμογής

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επεκτείνει την εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τα άρθρα του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών, στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που συνομολογούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο όρος “νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου που ιδρύεται από νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το δημόσιο συμφέρον και περιλαμβάνει την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, καθώς και οποιοδήποτε δήμο ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.