Υποχρέωση προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών

5.-(1) Για κάθε Σύμβαση Δημοσίου που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επιβάλλεται καταρχάς η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προσφορών με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία.

(2) Η χρησιμοποίηση διαδικασιών με διαπραγμάτευση ή άλλων συντομότερων διαδικασιών, περιλαμβανομένων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, του συστήματος των δύο φακέλων και της κλήρωσης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται ειδικότερα σε Κανονισμούς.