Κριτήρια κατακύρωσης προσφορών

6.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (5) και (6), το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο μπορεί να κατακυρώνει Συμβάσεις Δημοσίου με βάση είτε τη χαμηλότερη προσφορά είτε την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, νοουμένου ότι και στις δύο περιπτώσεις οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν ουσιαστικά τις απαιτούμενες προδιαγραφές και όρους.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο κρίνει ότι, λόγω περιορισμένης συμμετοχής ή ανταγωνισμού, η τιμή της χαμηλότερης ή της πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς είναι πολύ ψηλή, το όργανο αυτό μπορεί να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει μείωση της τιμής της προσφοράς με τον προσφοροδότη που προσέφερε τη χαμηλότερη ή την πιο πάνω συμφέρουσα οικονομικά έγκυρη προσφορά. Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση δεν καταλήξει σε ικανοποιητικό για το συμφέρον του δημοσίου αποτέλεσμα, το αρμόδιο όργανο έχει το δικαίωμα ακύρωσης των προσφορών.

(2) Τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση της πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία παράδοσης, το κόστος λειτουργίας, την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, την εξυπηρέτηση μετά την παράδοση, την τεχνική υποστήριξη και την τιμή.

(3) Σε περίπτωση που η κατακύρωση μιας Σύμβασης Δημοσίου σκοπείται να γίνει με βάση την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να καθορίζονται τα κριτήρια και ο συντελεστής στάθμισης του καθενός, με βάση τα οποία πρόκειται να ληφθεί η απόφαση κατακύρωσης.

(4) Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει Σύμβαση Δημοσίου με βάση την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, μπορεί να λάβει υπόψη του προσφορές οι οποίες περιέχουν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εφόσον-

(α) Οι προσφορές ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές και

(β) οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ειδική απαίτηση αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των προσφορών οι οποίες περιέχουν εναλλακτικές λύσεις, καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού,

αλλά, αν το αρμόδιο όργανο δεν προτίθεται να λάβει υπόψη του προσφορές που περιέχουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει το γεγονός αυτό να αναφέρεται στην προκήρυξη της προσφοράς.

(5) Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, το αρμόδιο όργανο μπορεί να απορρίψει τέτοια προσφορά, αλλά μόνο εφόσον ζητήσει προηγουμένως γραπτώς διασαφηνίσεις για την προσφορά αυτή ή για τα τμήματα της που θεωρεί ότι συμβάλλουν στην ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και εφόσον-

(α) Σε περίπτωση κατακύρωσης που γίνεται με βάση τη χαμηλότερη προσφορά, εξετάσει τις λεπτομέρειες όλων των υποβληθεισών προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε διασαφήνιση δόθηκε για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, πριν αποφασίσει τελικά την κατακύρωση ή

(β) σε περίπτωση κατακύρωσης που γίνεται με βάση την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, λάβει υπόψη του οποιεσδήποτε τέτοιες διασαφηνίσεις κατά την εκτίμηση και διαπίστωση της οικονομικά πιο συμφέρουσας προσφοράς.

Κατά τη μελέτη των διασαφηνίσεων αυτών, το αρμόδιο όργανο μπορεί να λάβει υπόψη του διασαφηνίσεις σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της κατασκευαστικής διαδικασίας ή τις τεχνικές λύσεις που εισηγείται ο πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που απολαμβάνει αυτός κατά την εκπλήρωση της προμήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου ή την πρωτοτυπία που ακολουθεί σε σχέση με αυτά.

(6) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατακύρωση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη προσφορά, το αρμόδιο όργανο, απορρίπτοντας μια ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, οφείλει να αιτιολογεί ειδικά την απόφαση του αυτή.