Αποκλεισμός πιθανών προμηθευτών ή εργολάβων

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος αποκλείεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προσφορών του δημοσίου, αν το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο διαπιστώσει ότι αυτός-

(α) Ενώ είναι φυσικό πρόσωπο τελεί, δυνάμει νομικής διαδικασίας στη Δημοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει προβεί κατά την τελευταία προ της προκήρυξης του διαγωνισμού τριετία σε συμβιβασμό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστωτών του ή κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή δυνάμει του ισχύοντος δικαίου της

(β) ενώ είναι εταιρεία έχει λάβει απόφαση ή εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα για τη διάλυση της εταιρείας άλλως ή για σκοπούς καλόπιστης αναδόμησης ή συγχώνευσης της ή έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής της εταιρείας κατόπιν αίτησης πιστωτή της εταιρείας ή η εταιρεία κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή δυνάμει του ισχύοντος δικαίου της

(γ) έχει καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κατά την τελευταία προ της προκήρυξης του διαγωνισμού τριετία για ποινικό αδίκημα σχετικό με τη διεξαγωγή των εργασιών ή του επαγγέλματος του ή

(δ) έχει καταδικαστεί από αρμόδιο όργανο στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή κατά την τελευταία προς της προκήρυξης του διαγωνισμού τριετία για σοβαρό, όπως αυτό καθορίζεται, πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή του επαγγέλματος του ή

(ε) δεν έχει διευθετήσει κατά τον καθορισμένο τρόπο τις οφειλές ή υποχρεώσεις του για κοινωνικές ασφαλίσεις και φόρους προς τη Δημοκρατία ή

(στ) δεν είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του τόπου όπου αυτός είναι εγκατεστημένος επιχειρηματικά ή επαγγελματικά, όταν η εγγραφή αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύσταση της επιχείρησης ή άσκηση του επαγγέλματος του ή

(ζ) είναι ένοχος σοβαρής ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που του ζητείται δυνάμει του παρόντος άρθρου ή

(η) για οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο σοβαρό λόγο κρίνεται ότι δεν πρέπει να του δοθεί δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία προσφορών.

(2) Το κατά περίπτωση αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο μπορεί να απαιτεί από πιθανόν προμηθευτή ή εργολάβο τέτοιες πληροφορίες τις οποίες θεωρεί εύλογα αναγκαίες για τις κατά το εδάφιο (1) εκτιμήσεις και διαπιστώσεις του. Αποδέχεται, όμως, ως επαρκή απόδειξη ότι ο προμηθευτής ή εργολάβος δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στις παραγράφους (1)(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) αν αυτός προσκομίσει-

(α) Προκειμένου για τους λόγους που καθορίζονται στις παραγράφους (1)(α) και (β), πιστοποιημένο απόσπασμα του τελευταίου τριμήνου από το μητρώο του δικαστηρίου ή από τα μητρώα που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών ή σε περίπτωση που κράτος δεν τηρεί τέτοια μητρώα, έγγραφο που εκδίδεται από αντίστοιχη δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους αυτού

(β) προκειμένου για το λόγο που καθορίζεται στην παράγραφο (1)(γ), πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή σε περίπτωση αλλοδαπού κράτους, πρόσφατης έκδοσης επίσημο έγγραφο από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους αυτού

(γ) προκειμένου για τους λόγους που καθορίζονται στις παραγράφους (1)(δ), (ε) ή (στ), πιστοποιητικό πρόσφατης έκδοσης από την κατά περίπτωση αρμόδια διοικητική ή άλλη αρχή.

(3) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εμπιστευτικά.