Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με αποκλεισμό ή αποτυχία προσφοροδοτών

8.-(1) Εξαιρουμένων των Συμβάσεων του Δημοσίου οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί απόρρητης φύσης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18 και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου, το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο οφείλει, εντός τριάντα ημερών, αφότου λάβει σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε προσφοροδότη ο οποίος αποκλείστηκε ή απέτυχε σε συγκεκριμένη διαδικασία προσφορών, να πληροφορήσει αυτόν συνοπτικά για τους λόγους του αποκλεισμού ή της αποτυχίας του, καθώς και για το πρόσωπο στο οποίο έχει κατακυρωθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση Δημοσίου.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο και τα Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια καταρτίζουν και τηρούν μητρώο κατά τον καθορισμένο τύπο αναφορικά με κάθε Σύμβαση Δημοσίου που κατακυρώνεται από αυτά.

(3) Το Κεντρικό Συμβούλιο μπορεί να τηρεί Κεντρικό Μητρώο Προσφορών κατά τον καθορισμένο τύπο αναφορικά με όλες τις Συμβάσεις Δημοσίου που κατακυρώνονται από όλα τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.