Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος  [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 154(Ι)/2004] τυγχάνει εφαρμογής μόνο αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18 χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.