Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το δημόσιο σκοπεί τη σύναψη Σύμβασης Δημοσίου κατά την έννοια του άρθρου 2.

(2) Οι Συμβάσεις Δημοσίου για τη σύναψη των οποίων επιβάλλεται να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία κατακύρωσης δυνάμει διεθνών συμβάσεων ή διακρατικών συμφωνιών στις οποίες μετέχει η Δημοκρατία εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο βαθμό κατά τον οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας προς τις εν λόγω διεθνείς συμβάσεις ή διακρατικές συμφωνίες.

(3) Οι Συμβάσεις Δημοσίου που συνομολογούνται μεταξύ του δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί στη Δημοκρατία εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά.