Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αγαθά” σημαίνει πράγματα, κινητά ή ακίνητα, υπό οποιαδήποτε μορφή ή κατάσταση, περιλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καθώς και των υπηρεσιών των παρεπομένων στην προμήθεια αγαθών, εφόσον η αξία των παρεπόμενων αυτών υπηρεσιών δεν υπερβαίνει εκείνη αυτών τούτων των αγαθών

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δε θεωρούνται αγαθά εκείνα που αγοράζονται για τη χρησιμοποίηση τους από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, νοουμένου ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των £100.000 για κάθε σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που η συνολική αξία τέτοιων αγαθών υπερβαίνει το ποσό των £100.000 απαιτείται η ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής αγοράς.

“ανοικτή διαδικασία” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί στην κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου, κατά την οποία κάθε πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος μπορεί να υποβάλει προσφορά

“αρχιτέκτονας” σημαίνει αρχιτέκτονα εγγεγραμμένο στον οικείο κλάδο της μηχανικής επιστήμης και ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει οποιασδήποτε αντίστοιχης νομοθεσίας στην αλλοδαπή, δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα

“αρχιτεκτονικός διαγωνισμός” σημαίνει διαγωνισμό στον οποίο δύο ή περισσότεροι αρχιτέκτονες καλούνται, με βάση καθορισμένη διαδικασία, από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία να υποβάλουν προκαταρκτικές επισκοπήσεις, ιδέες, προμελέτες ή μελέτες με σκαριφήματα, προπλάσματα ή σχέδια για ορισμένο έργο, με σκοπό την αξιολόγηση τους από ανεξάρτητο σώμα κριτών

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

“δημόσιο” περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία και όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και όλα τα ανεξάρτητα γραφεία και υπηρεσίες της Δημοκρατίας

“διαδικασία με διαπραγμάτευση” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί στην κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου κατά την οποία το δημόσιο απευθύνεται κατά καθορισμένο τρόπο σε πιθανούς προμηθευτές ή εργολάβους της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της Σύμβασης Δημοσίου με έναν ή περισσότερους από αυτούς χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

“διαδικασία με κλήρωση” σημαίνει διαδικασία την οποία το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο κατακύρωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει, κατά καθορισμένο τρόπο για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου που αφορά εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών για έργα του δημοσίου

“Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο” σημαίνει το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένος με τον παρόντα Νόμο ή με Κανονισμούς

“Κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 31

“κατακύρωση” σημαίνει αποδοχή προσφοράς η οποία υποβάλλεται σε σχέση με σκοπούμενη Σύμβαση Δημοσίου

“Κεντρικό Συμβούλιο” σημαίνει το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11

“Κεντρική Επιτροπή” σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 24 καθιδρυόμενη Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων

“κλειστή διαδικασία” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί στην κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου, κατά την οποία μόνο πιθανοί προμηθευτές ή εργολάβοι που έχουν προεπιλεγεί κατά καθορισμένο τρόπο μπορούν να υποβάλουν προσφορά

“κρατική υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και των Βοηθών τους, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, υπηρεσία στις Δυνάμεις Ασφαλείας και στο Στρατό της Δημοκρατίας και την υπηρεσία σ' οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο

“κρατικός υπάλληλος” ή “υπάλληλος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση σε κρατική υπηρεσία

“πιθανός προμηθευτής ή εργολάβος” σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο επιθυμεί να είναι το πρόσωπο στο οποίο θα κατακυρωθεί μια Σύμβαση Δημοσίου

“προσφορά” σημαίνει πρόταση η οποία υποβάλλεται με σκοπό την κατάρτιση Σύμβασης Δημοσίου και “προσφοροδότης” ερμηνεύεται ανάλογα

“Σύμβαση Δημοσίου” σημαίνει αμφοτεροβαρή σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ αφενός του δημοσίου και αφετέρου ενός ή περισσότερων επιτυχόντων προσφοροδοτών και έχει ως αντικείμενο την από το δημόσιο-

(α) αγορά, ενοικιαγορά ή μίσθωση αγαθών, ή

(β) πώληση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση αγαθών, εκτός των τίτλων, όπως αυτοί ερμηνεύονται στο άρθρο 2 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2000, εταιρειών οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ή

(γ) μίσθωση ή άλλη εξασφάλιση υπηρεσιών, ή

(δ) ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου έργου, ή

(ε) παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης

“Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια” σημαίνει τα Συμβούλια Προσφορών που εγκαθιδρύονται δυνάμει των άρθρων 19 και 20

“υπηρεσίες” δεν περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών δυνάμει-

(α) συμβάσεων απασχόλησης ή εργασίας,

(β) συμβάσεων υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού,

(γ) συμβάσεων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικών, δικηγόρων ή ιατροδικαστών αναγνωρισμένου κύρους και ικανότητας στον τομέα τους, ή

(δ) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη συνομολόγηση των οποίων καθορίζεται ειδική διαδικασία δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος νόμου ή

(ε) συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων που μετακαλούνται από το εξωτερικό και που σχετίζονται με θέματα εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας και άλλης θεσμικής υποδομής με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο:

Νοείται ότι η εξαίρεση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002 και για συνολικό ποσό £500.000 από το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού Ανάπτυξης κατά μέγιστο:

Νοείται περαιτέρω ότι κάθε συγκεκριμένη σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσό των (50.000. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιον της κάθε πρότασης για εξαίρεση της σύμβασης από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν απαγορεύσει με νόμο που ψηφίζεται για το σκοπό αυτό την εξαίρεση της σύμβασης, τότε η σχετική σύμβαση εξαιρείται.