Προστασία μελών έναντι ευθύνης

28. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή άλλου νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη, περιλαμβανομένων και των αντιπροσώπων τους, κάθε συμβουλίου ή επιτροπής που συστήνεται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.