Κανόνες διαδικασίας

29. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Κεντρικό Συμβούλιο, η Κεντρική Επιτροπή και τα υπόλοιπα συμβούλια ή επιτροπές που συστήνονται και λειτουργούν δυνάμει του παρόντος Νόμου έχουν εξουσία να καθορίζουν με απόφαση τους τη δική τους εσωτερική διαδικασία.