Ασυμβίβαστο

27. Η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους τεχνικής επιτροπής, που συστήνεται με βάση το άρθρο 16, σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή ή συμβούλιο που συστήνεται με βάση τον παρόντα Νόμο και που επιλαμβάνεται του ίδιου θέματος για το οποίο έχει συσταθεί η σχετική τεχνική επιτροπή, είναι ασυμβίβαστη.