Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας

26.-(1) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη, περιλαμβανομένων και των αντιπροσώπων τους, όλων των συμβουλίων και επιτροπών που συστήνονται με βάση τον παρόντα Νόμο υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Αν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος ή ο αντιπρόσωπος αυτών, σε οποιοδήποτε συμβούλιο ή επιτροπή που προνοεί ο παρών Νόμος, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε σκοπούμενη από αυτά κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία κατακύρωσης, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στο οικείο συμβούλιο ή στην επιτροπή και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.