Εγκαθίδρυση Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων

24.-(1) Εγκαθιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων αποτελούμενη από έξι μέλη ως εξής:

(α) Το Γενικό Λογιστή ή τον αντιπρόσωπο του, ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής

(β) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή τον αντιπρόσωπο του

(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων ή τον αντιπρόσωπο του

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή τον αντιπρόσωπο του και

(στ) το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον αντιπρόσωπο του.

(2) Σε περίπτωση που συζητείται θέμα το οποίο αφορά συγκεκριμένο υπουργείο, ανεξάρτητο γραφείο, υπηρεσία ή τμήμα, στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα μέλους και ο προϊστάμενος ή αντιπρόσωπος του κατά περίπτωση ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου, υπηρεσίας ή τμήματος.

(3) Αντιπρόσωποι μελών της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να ορίζονται μόνο δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α10 και ανώτερη.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 11(3), 12, 13, 14 και 15 τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση της Κεντρικής Επιτροπής.