Ποινικές ρήτρες σε Συμβάσεις Δημοσίου

32. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 74 του περί Συμβάσεων Νόμου και τηρουμένων των πιο κάτω επιφυλάξεων, σε Σύμβαση Δημοσίου στην οποία διαλαμβάνεται όρος ως προς το ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση παράβασης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη ρήτρα υπό μορφή ποινής σε περίπτωση παράβασης της από οποιοδήποτε από τους συμβαλλομένους, ο όρος αυτός ή, ανάλογα με την περίπτωση, η ποινική αυτή ρήτρα είναι νομικά ισχυρή και πλήρως εξαναγκαστή, μη εφαρμοζόμενου του περιορισμού ο οποίος προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο ως προς το μέγιστο του ποσού της καταβλητέας αποζημίωσης:

Νοείται ότι η ρήτρα καταπίπτει μετά τη διακοπή ή τη λήξη της Σύμβασης Δημοσίου:

Νοείται περαιτέρω ότι ρήτρα για καταβολή αυξημένου τόκου από την υπερημερία είναι άκυρη κατά το μέτρο που το αυξημένο επιτόκιο υπερβαίνει το ανώτατο όριο του εκάστοτε επιτρεπόμενου από το νόμο επιτοκίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οποιαδήποτε άλλη ποινική ρήτρα, εκτός από την καταβολή αυξημένου τόκου, η οποία διαλαμβάνεται σε Σύμβαση Δημοσίου για την περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής χρηματικής οφειλής είναι άκυρη και μη εξαναγκαστή.