Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

34.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 31, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι Κανονισμοί 19 μέχρι 39 των περί Κυβερνητικών Αποθηκών Κανονισμών, καθώς και η Τυπική Διαδικασία Αγοράς Οπλικών Συστημάτων και Παρεμφερών Υλικών του Ταμείου για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, όπως αυτή εγκρίθηκε με τη με Αριθμό 41.461 και ημερομηνία 12 Αυγούστου 1994 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καταργούνται.