ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 25)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ποσό Συμβολαίου
£
Αρμόδιος Λειτουργός 
Υπεύθυνος Συντονιστής
Τμηματική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων

Τμηματική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων

 

Για κάθε οδηγία      Συνολικά Για κάθε οδηγία    Συνολικά Συνολικά
% Ανώτατο
Ποσό £
% Ανώτατο 
Ποσό £
% Ανώτατο
Ποσό £
% Ανώτατο 
Ποσό £
% Ανώτατο  
Ποσό £
-1.000 10,0 50 20,0 150 20,0 150 30,0 250 20,0 150
1.001-10.000 5,0 250 15,0 1.000 15,0 750 25,0 2.000 15,0 1.200
10.001-100.000 2,5 1.500 10,0 5.000 7,5 3.000 20,0 10.000 12,0 6.000
100.001-1.000.000 1,5 2.000 5,0 10.000 3,0 12.000 10,0 50.000 6,0 30.000
1.000.001-3.000.000 0,2 3.000 1,0 15.000 1,2 25.000 5,0 90.000 3,0 45.000
3.000.001-10.000.000 0,1 4.000 0,5 20.000 0,85 40.000 3,0 150.000 1,5 60.000
10.000.001-20.000.000 0,04 5.000 0,2 25.000 0,4 60.000 1,5 250.000 0,6 80.000
20.000.001 και άνω 0,025 6.000 0,125 30.000 0,3 90.000 1,25 400.000 0,4 100.000

Σημ.: (1) Τα ανώτατα όρια που αφορούν την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και/ή Απαιτήσεων δεν περιλαμβάνουν τα ποσά εγκρίσεων που δυνατόν να δόθηκαν από τον Αρμόδιο Λειτουργό/Υπεύθυνο Συντονιστή. Δηλαδή τα όρια που αναφέρονται για την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι επιπρόσθετα των ορίων του Αρμόδιου Λειτουργού/Υπεύθυνου Συντονιστή.

(2) Τα ποσά που αφορούν απαιτήσεις είναι επιπρόσθετα των ποσών για αλλαγές που εγκρίνει η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.