Σημείωση
3 του Ν102(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.102(Ι)/99. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 9η Ιουλίου 1999.