Εγκαθίδρυση Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών

11.-(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο με την επωνυμία “Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών” το οποίο αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Λογιστή ή τον αντιπρόσωπο του ως Πρόεδρο του Συμβουλίου

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο του

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών ή τον αντιπρόσωπο του και

(στ) τον προϊστάμενο ή τον αντιπρόσωπο του κατά περίπτωση ενδιαφερόμενου υπουργείου, ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας.

(2) Αντιπρόσωποι μελών του Κεντρικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται μόνο δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α10 ή και ανώτερη στην περίπτωση που το Συμβούλιο επιλαμβάνεται προσφορών μέχρι ενός εκατομμυρίου λιρών και Α15 ή και ανώτερη για προσφορές πέραν του ενός εκατομμυρίου λιρών. Η διάρκεια της εκπροσώπησης αυτής, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία έτη και επανορισμός αντιπροσώπων δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει μια διετία από τον τερματισμό της προηγούμενης εντολής τους.

(3) Η κατάργηση ή χηρεία της θέσης οποιουδήποτε μέλους δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας στο Κεντρικό Συμβούλιο, εφόσον ο αριθμός των μελών δε μειωθεί κάτω του απαιτούμενου για την απαρτία αριθμού μελών.