Αρμόδια όργανα χειρισμού και κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Κεντρικό Συμβούλιο και τα Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια αποτελούν τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα, τα οποία, μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που χορηγούνται στο καθένα απ’ αυτά δυνάμει των επόμενων εδαφίων (2), (3) και (4), έχουν εξουσία και καθήκον να επιλαμβάνονται και χειρίζονται, κατά την καθορισμένη διαδικασία, θέματα κατακύρωσης Συμβάσεων Δημοσίου.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει κατακυρώσεις Συμβάσεων Δημοσίου απεριόριστης αξίας η καθεμιά.

(3) Όπου έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 Υπηρεσιακά ή Τμηματικά Συμβούλια έχουν αρμοδιότητα και καθήκον-

(α) Προκειμένου περί Συμβουλίων Προσφορών σε επίπεδο Υπουργείου, να χειρίζονται και κατακυρώνουν Συμβάσεις Δημοσίου ύψους μέχρι 100.000 Λ.Κ. η καθεμιά και

(β) προκειμένου περί του Συμβουλίου Προσφορών στο Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, να χειρίζεται και κατακυρώνει Συμβάσεις Δημοσίου αξίας μέχρι 100.000 Λ.Κ. η καθεμιά και

(γ) προκειμένου περί Συμβουλίων Προσφορών σε επίπεδο ανεξάρτητων γραφείων, υπηρεσιών ή τμημάτων, να χειρίζονται και κατακυρώνουν Συμβάσεις Δημοσίου αξίας μέχρι 30.000 Λ.Κ. η καθεμιά.

(4) Αναφορικά με Συμβάσεις Δημοσίου η κατακύρωση των οποίων εκφεύγει, σύμφωνα με το εδάφιο (3), της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε Υπηρεσιακού ή Τμηματικού Συμβουλίου, ο φάκελος των προσφορών, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που έχει ληφθεί, παραπέμπεται από τον Πρόεδρο του συγκεκριμένου Υπηρεσιακού ή Τμηματικού Συμβουλίου στο Κεντρικό Συμβούλιο για περαιτέρω χειρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ειδικές επιτροπές αγορών, οι οποίες συνιστώνται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Γενικό Διευθυντή του ενδιαφερόμενου υπουργείου ή τον Προϊστάμενο της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, τμήματος ή ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, έχουν εξουσία να κατακυρώνουν, κατά τον καθορισμένο τρόπο, Συμβάσεις Δημοσίου για προμήθεια φρούτων, λαχανικών και φθαρτών προς ικανοποίηση αναγκών του δημοσίου.