Εγκαθίδρυση Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών

11.-(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο με την επωνυμία “Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών” το οποίο αποτελείται από-

(α) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο του ως Πρόεδρο του Συμβουλίου·

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο του

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή τον αντιπρόσωπο του

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών ή τον αντιπρόσωπο του και

(στ) τον προϊστάμενο ή τον αντιπρόσωπο της κατά περίπτωση Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, νοουμένου ότι αυτή δεν εκπροσωπείται ήδη δυνάμει οποιασδήποτε από τις άλλες παραγράφους του παρόντος εδαφίου.

(2) Αντιπρόσωποι μελών του Κεντρικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται μόνο κρατικοί υπάλληλοι που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α10 ή και ανώτερη στην περίπτωση που το Συμβούλιο επιλαμβάνεται προσφορών μέχρι ενός εκατομμυρίου λιρών και Α15 ή και ανώτερη για προσφορές πέραν του ενός εκατομμυρίου λιρών. Η διάρκεια της εκπροσώπησης αυτής, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία έτη και επανορισμός αντιπροσώπων δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει μια διετία από τον τερματισμό της προηγούμενης εντολής τους.

(3) Η κατάργηση ή χηρεία της θέσης οποιουδήποτε μέλους δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας στο Κεντρικό Συμβούλιο, εφόσον ο αριθμός των μελών δε μειωθεί κάτω του απαιτούμενου για την απαρτία αριθμού μελών.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος 'Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία' σημαίνει, αναφορικά με τη διενέργεια κάθε διαγωνισμού, το συγκεκριμένο υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία αυτού, ή το ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία της Δημοκρατίας, που διενεργεί το συγκεκριμένο διαγωνισμό, είτε από μόνη της είτε για λογαριασμό υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας αυτού ή ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας.