Προστασία εγχώριων αγαθών, υπηρεσιών και έργων

9.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, αγαθά, υπηρεσίες ή έργα τα οποία παράγονται, προσφέρονται, κατασκευάζονται, συναρμολογούνται ή μεταποιούνται στην Κύπρο από κυπριακά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να τυγχάνουν προστασίας.

(2) Η εφαρμογή του εδαφίου (1) τίθεται υπό την επιφύλαξη έκδοσης κανονισμών που να καθορίζουν και ρυθμίζουν λεπτομερώς τις προϋποθέσεις, τον τρόπο ή τη μορφή της παρεχόμενης προστασίας.