Απαρτία και λήψη αποφάσεων

15.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών του Κεντρικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο τεσσάρων μελών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπος του.

(2) Οι αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόσωπος του, έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.