Πρακτικά συνεδριών

14.-(1) Κατά τις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα ή τον αναπληρωτή γραμματέα.

(2) Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει οι απόψεις του να καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά.

(3) Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από τη σχετική συνεδρία, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται σ’ όλα τα μέλη, καθώς και στους παρατηρητές που τυχόν παρέστησαν στη σχετική συνεδρία.