Γραμματεία και ημερήσια διάταξη

13.-(1) Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου, με την έγκριση των υπόλοιπων μελών, ορίζει δύο λειτουργούς από το προσωπικό του οποίου προϊσταται, για να ασκούν τα καθήκοντα του γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου για χρονική διάρκεια μέχρι τρία χρόνια.

(2) Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας του Κεντρικού Συμβουλίου και φροντίζει αυτή να κοινοποιείται, είκοσι τέσσερις ώρες τουλάχιστο πριν από τη συνεδρία, σε κάθε μέλος καθώς και στους παρατηρητές. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρία.

(3) Ο Πρόεδρος ασκεί την αναγκαία εποπτεία και έλεγχο για την ομαλή λειτουργία της γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου.