Κανονισμοί

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για-

(α) Τους όρους και τις προϋποθέσεις προκήρυξης των διαγωνισμών καθώς και τις διαδικαστικές ενέργειες

(β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή την απευθείας ανάθεση της Σύμβασης Δημοσίου

(γ) την ευθύνη του προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης Δημοσίου

(δ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τόπο, το ύψος, τα υπόχρεα πρόσωπα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των Συμβάσεων Δημοσίου

(ε) τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τη μορφή παροχής προστασίας σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα που παράγονται, προσφέρονται ή κατασκευάζονται από κυπριακά φυσικά ή νομικά πρόσωπα

(στ) τη διαδικασία ετοιμασίας και έγκρισης των προδιαγραφών και των όρων των Συμβάσεων Δημοσίου και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών

(ζ) τη σύνθεση, επιλογή και διορισμό των μελών των τεχνικών επιτροπών ή υπεπιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 16

(η) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αλλαγών και απαιτήσεων των προμηθευτών ή εργολάβων

(θ) τις προθεσμίες των επιμέρους διαδικασιών, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των προκυπτουσών διαφορών μέχρι την εκπλήρωση των Συμβάσεων Δημοσίου

(ι) τις χρηματικές κυρώσεις και οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους μη εκπληρώνοντες τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους

(ια) την τροποποίηση της οροφής των χρηματικών ποσών ή ποσοστών που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 25 του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση ειδικών κανονισμών για την προμήθεια προϊόντων απόρρητης φύσης για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, τυγχάνει εφαρμογής, η Τυπική Διαδικασία Αγοράς Οπλικών Συστημάτων και Παρεμφερών Υλικών του Ταμείου για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, όπως αυτή εγκρίθηκε με τη με Αριθμό 41.461 και ημερομηνία 12 Αυγούστου 1994 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την έκδοση Κανονισμών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε διενεργείται οποιαδήποτε νέα αγορά υπηρεσιών ή οποιαδήποτε παράταση αγοράς υπηρεσίας προσώπου υπό μορφή συμβάσεως, που δημιουργεί μεταξύ του δημοσίου και του αντισυμβαλλόμενου σχέση προσομοιάζουσα με σχέση εργοδότη με εργοδοτούμενο είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας.