Εξουσία για σύσταση τεχνικών Επιτροπών

16.-(1) Κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του το Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία-

(α) Να συστήνει μόνιμες ή ad hoc τριμελείς τουλάχιστο τεχνικές επιτροπές για μελέτη και έγκριση προδιαγραφών, καθώς και για μελέτη αξιολογήσεων και για υποβολή εκθέσεων σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα ή

(β) να καλεί στις συνεδρίες του οποιουσδήποτε εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων του.

(2) Τα μέλη των τεχνικών επιτροπών είναι πρόσωπα που κατέχουν τεχνικές γνώσεις, προσόντα και πείρα σχετικά με το θέμα που εξετάζει το Κεντρικό Συμβούλιο. Η επιλογή των μελών των επιτροπών αυτών γίνεται από κατάλογο τεχνοκρατών τον οποίο καταρτίζει και τηρεί το Κεντρικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους, όταν πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς.

(3) Οι προϊστάμενοι των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι επιλέγονται ως μέλη τεχνικών επιτροπών, υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε να παρέχεται στα επιλεγέντα μέλη κάθε διευκόλυνση και άνεση, για να εκπληρούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές αυτές.