ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994, 1997 και 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994 μέχρι 2000.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άγριο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο λόγω της φύσης του είναι προορισμένο να ζει σε ελεύθερη κατάσταση, χωρίς περιορισμούς ή χειραγώγηση που επιβάλλονται από τον άνθρωπο·

“αδέσποτο ζώο” σημαίνει το ζώο το οποίο δεν έχει κύριο, κάτοχο ή φύλακα ή το ζώο το οποίο βρίσκεται εκτός της κατοικίας ή του υποστατικού του κυρίου, κατόχου ή φύλακά του χωρίς να τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχο αυτού, αλλά δεν περιλαμβάνει είδη γηγενούς άγριας πανίδας τα οποία ζουν σε άγρια κατάσταση και τα οποία λόγω της φύσεώς τους απαντούν στα όρια της Δημοκρατίας.

“αιχμάλωτο ή σε αιχμαλωσία ζώο” σημαίνει άγριο ζώο το οποίο δε ζει στη φυσική του ελευθερία αλλά κάτω από ανθρώπινο περιορισμό και έλεγχο·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε μέλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που ενεργεί εκ μέρους του·

“αστυνομικές αρχές” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας, καθώς και κάθε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που ενεργεί εκ μέρους του·

“δεσποζόμενο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο έχει κύριο, κάτοχο ή φύλακα και βρίσκεται, είτε εντός του υποστατικού του ιδιοκτήτη, κατόχου ή φύλακά του είτε υπό την άμεση επίβλεψη και έλεγχο αυτού·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·

“Εθνική Επιτροπή” σημαίνει την Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς, η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8Α·

“Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο” σημαίνει το γραφείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών το οποίο λειτουργεί για σκοπούς εφαρμογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε κάθε επαρχία·

“Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός” σημαίνει τον Κτηνιατρικό Λειτουργό τον οποίο ο Διευθυντής ορίζει ως προϊστάμενο Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου των Κτηνια-τρικών Υπηρεσιών·

“εντεταλμένος κτηνίατρος” σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί από το Διευθυντή η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος·

“εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός” [Διαγράφηκε]∙

“Επαρχιακή Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων που ιδρύεται για καθεμία από τις πέντε επαρχίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19.

“επίσημος κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει εντεταλμένο κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“ζώα” σημαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων, εντόμων, ιχθύων, μαλακίων και οστρακοδέρμων·

“ιπποειδή” σημαίνει ίππους, όνους και ημίονους και άλλα μόνοπλα·

“καθορίζω” σημαίνει καθορίζω είτε με Κανονισμούς είτε με Κώδικες Πρακτικής, ανάλογα με την περίπτωση, και “καθορισμός” έχει ανάλογη έννοια·

“κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“κατοικίδιο ζώο” [Διαγράφηκε]·

“Κοινοτική Απόφαση” σημαίνει ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύουσα Απόφαση αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Αποφάσεις αυτές εκάστοτε τροποποιούνται·

“Κοινοτικός Κανονισμός” σημαίνει ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύοντα Κανονισμό αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Κανονισμοί αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Κώδικας Πρακτικής” σημαίνει κώδικα που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32·

“Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, η οποία ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26Α.

“πουλερικά” περιλαμβάνει και στρουθοκαμηλοειδή·

"σχετική Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·

"‘σχετικός Κοινοτικός Κανονισμός" σημαίνει Κοινοτικό Κανονισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει το γενικό πλαίσιο των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό ζώων με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας τους.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα δεσποζόμενα. αδέσποτα ή αιχμάλωτα ζώα, καθώς και στα ζώα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο βρίσκονται κάτω από ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο.

(3) Ο παρών Νόμος ισχύει και δεσμεύει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, μέσα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων της Κυβέρνησης και των λοιπών οργάνων και αρχών της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Βασικές υποχρεώσεις έναντι των ζώων

4.-(1) Τα ζώα θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν χειρισμού κατά τρόπο που προσιδιάζει καλύτερα στις φυσιολογικές και εθολογικές ανάγκες τους.

(2) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητα του, στην κατοχή του ή στη φύλαξη του οποιοδήποτε ζώο, πρέπει να διασφαλίζει την υγεία και την ευημέρια του ζώου αυτού.

(3) Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να εκθέτει ή υποβάλλει, χωρίς εύλογη αιτία, οποιοδήποτε ζώο σε πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή φόβο.

(4) Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα να χορηγεί ή να προμηθεύει, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια, οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σ’ οποιοδήποτε ζώο ή να προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί απ’ οποιοδήποτε ζώο:

Νοείται ότι, η καταπολέμηση επιβλαβών τρωκτικών και εντόμων δεν εμπίπτει στην υπό του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη απαγόρευση.

Απαγόρευση κακομεταχείρισης κλπ., ζώων

5.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 4, τα ζώα απαγορεύεται να υποβάλλονται σε κακομεταχείριση, παραμέληση και άσκοπη υπερκαταπόνηση.

(2) Ειδικότερα απαγορεύεται-

(α) Η με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου·

(β) η θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) η διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα τελευταία υφίστανται κακομεταχείριση ή θανατώνονται·

(δ) η χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητας τους, εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που θα καθοριστούν·

(ε) η χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σ’ αυτά·

(στ) η απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου το οποίο βρίσκεται κάτω από ανθρώπινη φροντίδα με σκοπό την απαλλαγή από αυτό:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

(ζ) χωρίς επηρεασμό των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμών του 2001, των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμών του 2003 και των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Κοτόπουλων που Εκτρέφονται για την Παραγωγή Κρέατος) Κανονισμών του 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, χειρουργική επέμβαση για το σκοπό αλλαγής της εξωτερικής εμφάνισης ζώου ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς, και ιδιαίτερα η αποκοπή ουρών και αυτιών και η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, των νυχιών και των δοντιών των ζώων, εκτός-

(i) στις περιπτώσεις που ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές διαδικασίας αναγκαίες, είτε για κτηνιατρικούς λόγους, είτε προς όφελος οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζώου και το τεκμηριώσει γραπτώς και ο ιδιοκτήτης ή/και κάτοχος ζώου έχει στην κατοχή του την εν λόγω τεκμηρίωση, ή

(ii) για παρεμπόδιση αναπαραγωγής·

(η) η χορήγηση ουσιών ή η εφαρμογή θεραπειών ή η χρησιμοποίηση συσκευών σε ζώο με σκοπό την αύξηση ή μείωση του φυσικού επιπέδου απόδοσης του ζώου, η οποία συνεπάγεται ή δυνατό να συνεπάγεται κίνδυνο στην υγεία ή την ευημερία του·

(θ) η σκληρή εργασία ή εκπαίδευση του ζώου που αγγίζει τα όρια του βασανισμού·

(ι) η πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατό να προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό και ταλαιπωρία·

(ια) η χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης ζώων που είναι ακατάλληλα για το σκοπό αυτό ή που δε συνάδουν με το είδος ή το χαρακτήρα του ζώου που θα μεταφερθεί·

(ιβ) η παρατεταμένη και κάτω από αντίξοες συνθήκες αναμονή του ζώου σε οχήματα ή άλλα μέσα μεταφοράς ή άλλους χώρους που είναι δυνατό να προκαλέσουν ταλαιπωρία και καταπόνηση του ζώου·

(ιγ) ο συνωστισμός ζώων σε μέσα μεταφοράς ή άλλους χώρους αναμονής ή ενσταυλισμού που είναι δυνατό να προκαλέσει ταλαιπωρία και καταπόνηση των ζώων

(ιδ) η χρήση εκπαιδευτικού περιλαιμίου σε σκύλο, εκτός της περιόδου εντατικής εκπαίδευσης του·

(ιε) η πρόσδεση σκύλου ή γάτας, εκτός της περίπτωσης προσωρινής πρόσδεσης ζώου σε δημόσιο χώρο ή κατά τη διάρκεια περιπάτου.

(ιστ) η εφαρμογή σκιαδίου των οφθαλμών ή άλλων μέσων σε πτηνά για αποφυγή τσιμπήματος με το ράμφος

(ιζ) η χρησιμοποίηση ιπποειδών προχωρημένης ηλικίας, ασθενών, πασχόντων, εξασθενημένων ή απισχνασμένων σε οποιαδήποτε εργασία, αθλήματα, επίδειξη ή για άλλους παρεμφερείς σκοπούς·

(ιη) η διατήρηση ζωντανών ιχθύων σε κλωστή ή αγκίστρια, που έχουν διαπεράσει με οποιοδήποτε τρόπο το σώμα των ιχθύων, ή σε κλειστό δίκτυ κατά τρόπο που δυνατό να προκαλέσει τον τραυματισμό τους.

(ιθ) η πρόσδεση ζώου είδους άλλου από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (ιε) είδη, εκτός εάν το ζώο παραμένει σε κατάλληλο, για τις φυσιολογικές και εθολογικές ανάγκες του, χώρο και η ελευθερία κίνησης που αυτό έχει ανάγκη δεν παρεμποδίζεται, αλλά ούτε εκτίθεται σε κίνδυνο στραγγαλισμού.

(κ) η διατήρηση, η απομόνωση, ο περιορισμός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, μπαλκόνι ή βεράντα·

(κα) η καταστροφή των χώρων σίτισης και πόσης των αδέσποτων ζώων ή/και η απόσυρση από τους εν λόγω χώρους τροφής και ύδατος που προορίζονται για τα αδέσποτα ζώα:

Νοείται ότι η σίτιση και πόση των αδέσποτων ζώων γίνεται μόνο με τη χρήση κατάλληλων δοχείων για το σκοπό αυτό.

Γενική φροντίδα ζώων

6.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 4, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητα του, στην κατοχή του ή στη φύλαξη του οποιοδήποτε ζώο πρέπει να του παρέχει κατάλληλη για το είδος ή την κατηγορία του τροφή, νερό και φροντίδα και, όπου απαιτείται, στέγαση.

(2) Η αναγκαία ελευθερία κινήσεων του ζώου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνιμα ή άσκοπα με οποιοδήποτε τρόπο που συνεπάγεται πόνο, ταλαιπωρία ή τραμαυτισμό.

(3) Πρόσωπα τα οποία έχουν στην κυριότητα, κατοχή ή φύλαξη τους ιπποειδή προχωρημένης ηλικίας, πάσχοντα, ασθενούντα, εξασθενημένα ή απισχνασμένα οφείλουν να τα προστατεύουν και να τα φροντίζουν μέχρι το θάνατο τους, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά γι’ αυτό κτηνίατρος.

(4) Κανονισμοί μπορούν να καθορίζουν γενικές ή ειδικές απαιτήσεις για τη διατήρηση των διάφορων ζώων αναφορικά με τέτοια θέματα όπως είναι οι ελάχιστες διαστάσεις, ο σχεδιασμός, ο φωτισμός και ο εξαερισμός των διατιθέμενων χώρων ενδιαίτησης αυτών, η πληθυσμιακή πυκνότητα για ομαδική στέγαση και τα μέσα πρόσδεσης των ζώων.

Έκδοση υπουργικών διαταγμάτων

7.-(1) Οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο για σκοπούς προστασίας της υγείας και ευημερίας των ζώων, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει γενικά ή ειδικά διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με τα οποία ρυθμίζονται θέματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις αναφορικά με όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας από τους επαγγελματίες φροντιστές ή εκπαιδευτές ζώων, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της εν λόγω άδειας,

(β) τους κτηνιατρικούς ή άλλους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται τα ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος αυτών για σκοπούς προστασίας της υγείας ή της ευημερίας τους, ή

(γ) τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των υποστατικών, μέσων μεταφοράς ή χώρων όπου κρατούνται ή μεταφέρονται ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος αυτών·

(δ) την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας των υποστατικών που δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό άγριων ζώων ή ειδών άγριων ζώων στο κοινό, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της εν λόγω άδειας.

(2) Όταν διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1)(α) εκδίδεται και βρίσκεται σε ισχύ, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί το επάγγελμα του φροντιστή ή εκπαιδευτή της καθοριζόμενης στο διάταγμα κατηγορίας ή του είδους ζώου κατά παράβαση του εν λόγω διατάγματος.

Χρήση ζώων για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς

8.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, που χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο μέσο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

(2) Η χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για επιστημονικούς σκοπούς απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται μέσα στα πλαίσια των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών του 2013.

Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς

8Α.-(1) Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς (στο εξής «Εθνική Επιτροπή»).

(2) Η Εθνική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει την αρμόδια αρχή και το Σώμα για την Καλή Διαβίωση των Ζώων, για ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, εκτροφή, στέγαση, φροντίδα και χρήση των ζώων σε διαδικασίες·

(β) συμβουλεύει την αρμόδια αρχή στην αξιολόγηση του έργου·

(γ) εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τις εθνικές επιτροπές άλλων κρατών μελών σχετικά με τη λειτουργία του Σώματος και την αξιολόγηση των έργων από την αρμόδια αρχή· και

(δ) εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης για τη μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συναφείς εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Σώμα για την Καλή Διαβίωση των Ζώων έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 24 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(4)(α) Η Εθνική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου, τα οποία επιλέγονται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

(β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης της αρμόδιας αρχής· ο διορισμός τους γίνεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος διορισμού τους.

(γ) Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από:

(i) ένα επίσημο κτηνίατρο·

(ii) ένα εγγεγραμμένο ιατρό δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(iii) ένα εγγεγραμμένο Κτηνιατρικό φαρμακοποιό δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(iv) δύο άτομα με γνωστικό αντικείμενο στις βιολογικές επιστήμες·

(v) δύο άτομα που έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία στη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς:

Νοείται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το διορισμό των πιο πάνω επιστημόνων αποτελούν οι γνώσεις και η πείρα σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της Εθνικής Επιτροπής.

(5) Η διάρκεια της θητείας των μελών της Εθνικής Επιτροπής είναι τριετής, με δικαίωμα επαναδιορισμού.

(6) Ο Υπουργός δύναται να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους, αν:

(α) Το μέλος συστηματικά παραλείπει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής· ή

(β) για οποιοδήποτε άλλο λόγο το μέλος αδυνατεί να εκτελεί τα καθήκοντα του· ή

(γ) το μέλος έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα ή συμπεριφορά τέτοιας φύσης, που κατά την κρίση του Υπουργού, δεν αρμόζει να παραμείνει ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής.

(7) Οποιοδήποτε μέλος της Εθνικής Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τον Υπουργό·

(8)(α) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος μαζί με άλλα τρία (3) μέλη αποτελούν απαρτία.

(β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(γ) Τηρούνται πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης με πλήρη στοιχεία για τις αποφάσεις, τον τρόπο που λήφθηκαν, καθώς και το σκεπτικό τους.

(δ) Τα πρακτικά επικυρώνονται με την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής.

(ε) Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής προεδρεύει και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων· σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα από τα άλλα μέλη το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό. Η σύγκληση των συνεδριάσεων δύναται να γίνει από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήματος δυο (2) τουλάχιστον μελών της Εθνικής Επιτροπής.

(9)(α) Κάθε μέλος υποχρεούται να δηλώσει πριν από την έναρξη οποιαδήποτε συνεδρίασης οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος.

(β) Η Εθνική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τη εξαίρεση του μέλους από τη συνεδρίαση.

(10) Ο Υπουργός δύναται να καταβάλλει στον Πρόεδρο και στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής τέτοια αποζημίωση αναφορικά με τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτός θέλει εκάστοτε καθορίζει.

(11) Η Εθνική Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της.

(12) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Απαγόρευση ορισμένων μεθόδων διατήρησης, διατροφής και αναπαραγωγής ζώων

9.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Βελτιώσεως των Ζώων Νόμου του 1991, Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν θέματα αναπαραγωγής που άπτονται αυστηρά της υγείας και ευημερίας των ζώων, και να απαγορεύουν γενικά ή ειδικά τη χρήση ορισμένων βιοτεχνολογικών μεθόδων αναπαραγωγής και αυτοματοποιημένων συστημάτων εντατικής εκτροφής και διατήρησης, καθώς και άλλων παρόμοιων μεθόδων οι οποίες αντιβαίνουν προς στις αρχές της υγείας και ευημερίας των ζώων.

(2) Οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να υπαγάγουν ορισμένες μεθόδους αναπαραγωγής και διατήρησης ζώων κάτω από το καθεστώς εξασφάλισης προηγούμενης άδειας και μπορούν να προβλέπουν μεταβατικές περιόδους έτσι ώστε υφιστάμενες εγκαταστάσεις να μπορούν να εναρμονίζονται σταδιακά με τις νέες απαιτήσεις ή απαγορεύσεις των Κανονισμών αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Εμπορία ζώων

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν την κατ’ επάγγελμα άσκηση της εμπορίας, ενοικίασης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς ενέργειας σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες ζώων με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση δραστικής προστασίας της υγείας και ευημερίας των ζώων αυτών.

(2) Οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να υπαγάγουν την εμπορία, ενοικίαση ή άλλη παρεμφερή ενέργεια σε σχέση με τα ζώα υπό το καθεστώς εξασφάλισης προηγούμενης έγκρισης ή άδειας εκ μέρους οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και μπορούν να προβλέπουν τέτοιες μεταβατικές περιόδους, έτσι ώστε υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος των Κανονισμών επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που ασχολούνται με τις πιο πάνω ελεγχόμενες ενέργειες να μπορούν να συμμορφωθούν ή να εναρμονισθούν σταδιακά με το εισαγόμενο νέο καθεστώς.

Εκθέσεις κλπ. ζώων

11.-(1)Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αρμόδιας αρχής κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διοργανώνει δημόσιους διαγωνισμούς ή συναγωνισμούς, δημόσιες εκθέσεις και επιδείξεις ζώων ή να εκθέτει ή να επιδεικνύει ζώα στο κοινό για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή διακοσμητικούς σκοπούς:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή, πριν εκδώσει τη σχετική άδεια, έχει ικανοποιηθεί ότι λήφθηκαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα τόσο για την ευημερία και σωστή μεταχείριση των ζώων όσο και για την παρεμπόδιση εμφάνισης και εξάπλωσης μολυσματικών ή άλλων ασθενειών σε ζώα και ανθρώπους που λαμβάνουν μέρος στις επιδείξεις αυτές.

(2) Αιτήσεις για την εξασφάλιση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλονται γραπτώς στην αρμόδια αρχή και προκειμένου περί ζωολογικών ή πτηνολογικών κήπων ή παρεμφερών διοργανώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή σχέδια του όλου εκθεσιακού χώρου και του τρόπου διαχείρισης τους, καθώς και από αρκετές πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότηση της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος ή του έργου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η διατήρηση θαλάσσιων θηλαστικών σε συνθήκες αιχμαλωσίας η εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκου που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του κάθε είδος ζώου, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα αυτό ή πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.

Μεταφορά ζώων

12.-(1) Οποιαδήποτε μεταφορά ζώων πρέπει να διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες, ώστε αυτά να προστατεύονται από άσκοπη ταλαιπωρία και τραυματισμό.

(2) Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίσουν ειδικότερα τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παροχή νερού, τροφής και επίβλεψη των μεταφερόμενων ή αποστελλόμενων ζώων, καθώς και τη διαρρύθμιση και κατασκευή των μέσων μεταφοράς.

ΜΕΡΟΣ IV ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ
Θεραπευτική αγωγή

13.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ασκήσεως της Κτηνιατρικής Νόμου, οποιαδήποτε επέμβαση σε ζώο, η οποία εύλογα αναμένεται να προκαλέσει άγχος, αγωνία ή πόνο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από κτηνίατρο.

(2) Χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα οι οποίες εύλογα αναμένεται να προκαλέσουν πόνο πρέπει να γίνονται κάτω από συνθήκες γενικής ή τοπικής αναισθησίας, εκτός αν αυτό αντενδείκνυται θεραπευτικά.

(3) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες που διεξάγονται στα πλαίσια των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών του 2013.

Κανονισμοί αναφορικά με επεμβάσεις σε ζώα

14. Κανονισμοί μπορούν, ειδικότερα, να ρυθμίζουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη διενέργεια ορισμένων μορφών επεμβάσεων σε ζώα με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων και μπορούν να προβλέπουν δικαιολογημένες εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις αυτές.

Υποχρεωτική αναισθησία

15.-(1) Η σφαγή ζώων δεν επιτρέπεται να γίνεται, εκτός αν πριν από την έναρξη της αφαίμαξης τα ζώα αναισθητοποιηθούν επαρκώς με την εφαρμογή μιας μεθόδου αναισθησίας η οποία θα συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 16.

(2) Στην περίπτωση σφαγής πουλερικών, Κανονισμοί μπορούν να καθορίσουν ως υποχρεωτική την αναισθησία πριν από την έναρξη της αφαίμαξης και μπορούν να περιέχουν τέτοιες ρυθμιστικές ή άλλες διατάξεις, καθώς και μεταβατικές περιόδους, με σκοπό την ομαλή και σταδιακή εξασφάλιση συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή.

Μέθοδοι αναισθησίας

16.-(1) Εφόσον είναι δυνατό, οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αναισθησίας πρέπει να επιφέρουν άμεσο αποτέλεσμα. Όταν το αποτέλεσμα δεν είναι άμεσο, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να είναι ανώδυνη.

(2) Ειδικές μέθοδοι αναισθησίας μπορούν να καθορίζονται σε σχέση με διάφορα είδη θηλαστικών, πουλερικών και ιχθύων.

Επείγουσα θανάτωση ή σφαγή ζώων

17. Η επείγουσα θανάτωση ή σφαγή ζώων λόγω ασθένειας, τραυματισμού, γήρατος, εξαγρίωσης και άλλων δικαιολογημένων περιπτώσεων, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία ή καταπόνηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
Ελάττωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων

18.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, όταν η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ελάττωση του αριθμού αυτού στα οικολογικά αποδεκτά επίπεδα και πάντοτε μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων που θα εγκρίνονται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών που απειλεί είτε τον άνθρωπο είτε τα ζώα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στην αρμόδια αρχή να συλλαμβάνει, κρατεί στειρώνει ή θανατώνει αδέσποτα ζώα σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων δυνάμει του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου.

(3) Η σύλληψη, κράτηση, στείρωση ή θανάτωση των αδέσποτων ζώων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες διαδικασίες.

(4) Η κατοχή και χρήση παγίδων ή άλλων μέσων για τη σύλληψη αδέσποτων ζώων απαγορεύεται, εκτός εάν η κατοχή και χρήση τους γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή φορέα ή πρόσωπο:

Νοείται ότι, οι παγίδες και τα άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη αδέσποτων ζώων πρέπει να είναι τέτοιας φύσης και κατασκευής, ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό ή φυσικό πόνο στα ζώα κατά τη σύλληψή τους ή κατά την επαφή τους με αυτά.

(5) Σε περίπτωση που ζώο περιέρχεται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής ή των Επαρχιακών Επιτροπών και το οποίο πιθανόν να φέρει σύστημα ατομικής αναγνώρισης/σήμανσης, καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη αυτού.

Δημιουργία χώρων σίτισης και πόσης αδέσποτων ζώων

18Α. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές δύναται να καθορίζουν ειδικούς χώρους σίτισης και πόσης αδέσποτων ζώων εντός των δημοτικών ή κοινοτικών ορίων της περιοχής όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Επαρχιακές Επιτροπές

19.-(1) Σε κάθε επαρχία ιδρύεται Επαρχιακή Επιτροπή της οποίας οι εξουσίες εκτείνονται εντός των ορίων ευθύνης του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

(2) Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει εξουσία-

(α) να εισηγείται στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει πληροφορίες που κατά την κρίση της θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων·

(γ) να υποστηρίζει την αρμόδια αρχή, τις αστυνομικές αρχές, όπως και οποιουσδήποτε άλλους αρμόδιους φορείς για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων· και

(δ) να υλοποιεί δράσεις που ανατίθενται σε αυτήν από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή:

Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε δράσεις, προγράμματα ή ενέργειες ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή στις Επαρχιακές Επιτροπές ή/και οι οποίες εφαρμόζονται από αυτές και αφορούν σε άσκηση κτηνιατρικής πράξης, λαμβάνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

(3)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ζώο υφίσταται ή διατρέχει κίνδυνο να υποστεί αχρείαστη ταλαιπωρία, πόνο ή τραυματισμό, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η Επαρχιακή Επιτροπή έχει εξουσία να διερευνήσει το θέμα αμέσως και να ενημερώσει την αρμόδια αρχή.

(β) Η Επαρχιακή Επιτροπή συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή φύλακα για τη φύλαξη του ζώου και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ή βελτιωτικών μέτρων, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία συμμόρφωσης.

(γ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του ζώου δεν συμμορφώνεται και δεν εφαρμόζει τα αναγκαία διορθωτικά ή βελτιωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επαρχιακή Επιτροπή συντάσσει έκθεση αναφορικά με την κατάσταση και τα μέτρα που είχε εισηγηθεί και αποστέλλει αυτήν στις αστυνομικές αρχές, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή.

(4) Η συγκρότηση της Επαρχιακής Επιτροπής καθορίζεται από τον Υπουργό  με γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός ή άλλος Κτηνιατρικός Λειτουργός, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή,

(β) ένας Κτηνιατρικός Λειτουργός του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου,

(γ) ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου,

(δ) δύο κτηνίατροι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο άλλος από τους εγγεγραμμένους φορείς κτηνιάτρων,

(ε) δύο εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, των κατά τόπους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, και

(στ) τρεις εκπρόσωποι οργανώσεων προστασίας ζώων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, των κατά τόπους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

(6)(α) Η θητεία των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού των μελών της, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (δ) και (στ) του εδαφίου (4) μελών, τα οποία δύναται να επαναδιορισθούν για ακόμη μία μόνο θητεία.

(β) Τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους αμισθί.

(γ) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τερματίζει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Επαρχιακής Επιτροπής με αιτιολογημένη απόφασή του:

Νοείται ότι, τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών δύναται να υποβάλουν, γραπτώς, την παραίτησή τους στον Υπουργό.

(δ) Κενωθείσα θέση πληρούται αμέσως από τον Υπουργό με το διορισμό άλλου προσώπου για το υπόλοιπο της θητείας.

(7)(α) Ως πρόεδρος κάθε Επαρχιακής Επιτροπής ορίζεται ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός ή Κτηνιατρικός Λειτουργός ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (5), τα μέλη δε εκάστης Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία:

Νοείται ότι, η Επαρχιακή Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε περίπτωση που απουσιάζει ταυτόχρονα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής.

(β) Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον πέντε (5) άλλα μέλη αυτής συνιστούν απαρτία.

(γ) Οι αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(δ) Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή/και όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή/και του ζητηθεί, γραπτώς, από δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτής.

(ε) Σε κάθε συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτής και ακολούθως υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

(στ) Κάθε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής οφείλει, σε  περίπτωση άμεσου ή έμμεσου συμφέροντός του από την έκβαση υπό συζήτηση θέματος, να υποβάλει δήλωση εξαίρεσής του πριν από την έναρξη της οικείας συνεδρίας και, σε τέτοια περίπτωση, η Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά.

(ζ) Η Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδρίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένο θέμα κρίνονται χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(8)(α) Η Επαρχιακή Επιτροπή για σκοπούς άσκησης των εξουσιών της και υλοποίησης των δράσεων που της ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, όπως και για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, τηρεί ταμείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται από κονδύλια της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και από δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα.

(β) Η διαχείριση του ταμείου της Επαρχιακής Επιτροπής τελεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο αυτής, οι δε λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ή/και η αρμόδια αρχή έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις οικονομικές συναλλαγές της Επαρχιακής Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την αποδοχή κληροδοτημάτων ή/και δωρεών προς Επαρχιακή Επιτροπή που αφορούν σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), αρμοδιότητα έχει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή.

(9) Η Επαρχιακή Επιτροπή, μετά τη λήξη εκάστου έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου έτους,  υποβάλλει στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, καθώς και οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό:

Νοείται ότι, η Επαρχιακή Επιτροπή παρέχει στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτήν.

Θητεία των μελών

20. [Διαγράφηκε]
Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών

21. [Διαγράφηκε]
Πόροι και ταμεία των Επιτροπών

22. [Διαγράφηκε]
Δικαιοδοσία Επιτροπών

23. [Διαγράφηκε]
Γενικές αρμοδιότητες και εξουσίες των Επιτροπών

24. [Διαγράφηκε]
Αυτεπάγγελτη έρευνα και έκθεση από την Επιτροπή

25. [Διαγράφηκε]
Ετήσια έκθεση

26. [Διαγράφηκε]
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή

26Α.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ιδρύεται Επιτροπή με παγκύπριο χαρακτήρα, η οποία καλείται «Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή», με εξουσία-

(α) να συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων·

(β) να εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη  νομοθετικών, διοικητικών και άλλων μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων·

(γ) να διενεργεί ή να αναθέτει έρευνες, δράσεις ή προγράμματα και να συλλέγει πληροφορίες που, κατά την κρίση της, θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων:

Νοείται ότι, για την εκπόνηση δράσεων που αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής πράξης λαμβάνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου·

(δ) να αναθέτει δράσεις, να συντονίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο επί των Επαρχιακών Επιτροπών και να εκδίδει τις σχετικές για τον σκοπό αυτό οδηγίες:

Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε δράσεις, προγράμματα ή ενέργειες ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή στις Επαρχιακές Επιτροπές ή/και εφαρμόζονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές και αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής πράξης, λαμβάνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου·

(ε) να προωθεί την έρευνα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς ή με αντίστοιχες με αυτήν επιτροπές άλλων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων∙ και

(στ) να αξιοποιεί τον υποστηρικτικό ρόλο των εθελοντών στις δράσεις της.

(2) Ο Υπουργός, προτού προχωρήσει στη λήψη  μέτρων που αφορούν στην προστασία και ευημερία των ζώων, λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής.

(3) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και από το Διευθυντή, καθώς και από άλλα μέλη τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Έναν Κτηνιατρικό Λειτουργό, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή,

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

(γ) έναν εκπρόσωπο της Αστυνομίας Κύπρου,

(δ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος,

(ε) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας,

(στ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας,

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,

(θ) δύο κτηνίατρους, εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και ο άλλος εκπρόσωπος εγγεγραμμένου φορέα κτηνιάτρων,

(ι) τρεις εκπροσώπους εγγεγραμμένων οργανώσεων προστασίας ζώων,

(ια) έναν εκπρόσωπο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, και

(ιγ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Επαρχιακή Επιτροπή.

(4)(α) Η θητεία των μελών της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής, με δικαίωμα επαναδιορισμού των μελών της, εκτός των μελών αυτής που δεν προέρχονται από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα οποία δύναται να επαναδιορισθούν για ακόμη μία μόνο θητεία.

(β) Τα μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

(γ) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσία να τερματίζει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής με αιτιολογη-μένη απόφασή του:

Νοείται ότι, τα μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν γραπτώς την παραίτησή τους στον Υπουργό.

(δ) Κενωθείσα θέση πληρούται αμέσως με το διορισμό άλλου προσώπου για το υπόλοιπο της εναπομείνασας θητείας.

(5)(α) Ως πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ως Αντιπρόεδρος αυτής ο Διευθυντής.

(β) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτής:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος αυτής και τουλάχιστον έντεκα (11) άλλα μέλη της συνιστούν απαρτία.

(γ) Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(δ) Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής ή, σε περί-πτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρός της συγκαλεί αυτή σε συνεδρία τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι (6) μήνες ή όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και/ή του ζητηθεί, γραπτώς, από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.

(ε) Σε κάθε συνεδρίαση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται κατά την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

(στ) Κάθε μέλος, σε περίπτωση άμεσου ή έμμεσου συμφέροντός του από την έκβαση υπό συζήτηση θέματος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της συζήτησης του οικείου θέματος σε δήλωση εξαίρεσής του, σε τέτοια δε περίπτωση η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά.

(ζ) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδρίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένο θέμα κρίνονται  χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(η) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις εσωτερικές διαδικασίες τόσο της ιδίας όσο και των Επαρχιακών Επιτροπών με εσωτερικούς κανονισμούς.

(6)(α) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την άσκηση των εξουσιών της και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της τηρεί ταμείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και από κρατικές χορηγίες,  δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα.

(β) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήματα και υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών ετήσια έκθεση διαχείρισής τους:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να διενεργεί έλεγχο επ’ αυτών.

(γ) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή έχει εξουσία, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παρέχει στις Επαρχιακές Επιτροπές κονδύλια για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(δ) Η διαχείριση του ταμείου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής τελεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο αυτής, οι δε λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ή/και η αρμόδια αρχή έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις οικονομικές συναλλαγές της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής.

(7) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, μετά τη λήξη κάθε έτους και εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους, υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπως και οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό.

ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

27.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή ανέχεται, βοηθεί, συμβουλεύει ή εξωθεί άλλο να παραβεί οποιαδήποτε από τις επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων ή οποιοδήποτε όρο άδειας ή έγκρισης που χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ανεξάρτητα από την επιβολή των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) ποινών, το εκδικάζον δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα να στερήσει, για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί αναγκαίο, τον καταδικασθέντα του δικαιώματος να αποκτήσει, κατέχει ή ανανεώσει οποιαδήποτε άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του δικαιώματος να διατηρεί, συντηρεί, επιβλέπει, κατέχει, χρησιμοποιεί, εμπορεύεται, κυνηγά ή αλιεύει ζώα κατά την έννοια του παρόντος Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση, αν το καταδικαζόμενο πρόσωπο έχει στην ιδιοκτησία, κατοχή ή φύλαξη του τέτοια ζώα, το δικαστήριο διατάσσει όπως αυτά σφαγούν, πωληθούν ή άλλως πως διατεθούν μέσα σε τέτοια τακτή προθεσμία όπως το δικαστήριο θα ορίσει στο διάταγμα του.

(3) Σε περίπτωση μη οικειοθελούς συμμόρφωσης του καταδικαζόμενου προσώπου με το διάταγμα του δικαστηρίου, τούτο εκτελείται από την αρμόδια αρχή και, αν χρειασθεί, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

(4) Τα έξοδα εκτέλεσης του διατάγματος του δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), βαρύνουν το καταδικαζόμενο πρόσωπο και απαιτούνται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(5) Δικαστήριο το οποίο έχει διατάξει στέρηση οποιουδήποτε δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της διαταγής αυτής για όσο χρόνο εκκρεμεί έφεση εναντίον της απόφασης του.

Αδικήματα και ποινές αναφορικά με σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές Κοινοτικές Αποφάσεις

27Α-(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης-

(α) Που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος Ι, και

(β) αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα ποινών  στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις ποινές οι οποίες εμπίπτουν σε τέτοια κλίμακα ποινών, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) και στο Παράρτημα II, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης του Παραρτήματος Ι.

(2) Έκαστη κλίμακα ποινών η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνει τις ποινές που καθορίζονται αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήματος.

Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

28. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι οφείλεται σε αμέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Διαγράφηκε

29. [Διαγράφηκε].

Υπερασπίσεις

30. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του αδικήματος-

(α) Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη, και

(β) ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές που του δόθηκαν από ή εκ μέρους του εν λόγω εργοδότη.

Διοικητικό πρόστιμο

30Α-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με -

(α) διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος I και αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα διοικητικών προστίμων στην Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, ή

(β) διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων,

δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό-

(αα) διοικητικό πρόστιμο, στην περίπτωση της παραγράφου (α), το οποίο εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα διοικητικών μέτρων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) και στο Παράρτημα III, ή

(ββ) διοικητικό πρόστιμο, στην περίπτωση της παραγράφου (β), μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00),

ανάλογα με την φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ περιλαμβάνει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήματος.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να του επιβάλει τέτοιο διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αε αυτό της ειδοποίησης για την πρόσθεση επιβολής του διοικητικού προστίμου.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του-

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή την παράλειψη συμμόρφωσης της σχετικής διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης· και

(β) την οποία κοινοποιεί  στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(6) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.

(7)  Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει περαιτέρω γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του σε αυτόν. Ο Υπουργός έχει εξουσία να -

(α) Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ)προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7Α) Το ποσό του επιβληθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος  άρθρου, διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή, μόνο εφόσον παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου στον επηρεαζόμενο, ενώ, σε περίπτωση που, σύμφωνα με το εδάφιο (6), έχει ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό, από την κοινοποίηση της επί της τοιαύτης προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού και της από της ημερομηνίας αυτής παρέλευσης περαιτέρω εβδομήντα πέντε (75) ημερών προς άσκηση προσφυγής ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(8) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Εξουσίες αρμόδιας αρχής και αστυνομικών αρχών

31.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής και ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η αρμόδια αρχή και οι αστυνομικές αρχές, από κοινού ή ξεχωριστά, έχουν εξουσία να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να εισέρχονται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διατηρούνται, εκτρέφονται, σφάζονται ή περιθάλπονται οποιαδήποτε ζώα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων

(β) κατά την είσοδο τους σε υποστατικά, να συνοδεύονται από ειδήμονες ή άλλα πρόσωπα που θεωρούν αναγκαία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

(γ) να επιθεωρούν, εξετάζουν και ελέγχουν οποιαδήποτε ζώα ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς που βρίσκονται στα υποστατικά στα οποία εισέρχονται και να προβαίνουν σε τέτοιες έρευνες και λήψη φωτογραφιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διαπίστωση διάπραξης αδικήματος ή παράβασης δυνάμει του παρόντος Νόμου

(δ) να ζητούν από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των υποστατικών την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διεξάγουν

(ε) να ζητούν-

(i) Από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των υποστατικών, ή

(ii) από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στα υποστατικά κατά την είσοδο τους, ή

(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι έχει απασχοληθεί στα υποστατικά ή είχε σχέση με τις διεξαγόμενες σ’ αυτά δραστηριότητες οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών,

να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της διερεύνησης που διεξάγουν

(στ) να παίρνουν από τα υποστατικά και να μεταφέρουν οποιοδήποτε ζώο, αντικείμενο ή δείγμα οποιασδήποτε ουσίας που δυνατόν να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας για τη χρησιμοποίηση τους σε ποινική διαδικασία ή

(ζ) να προβαίνουν σε συντηρητική κατάσχεση και/ή κατακράτηση οποιουδήποτε ζώου σε σχέση με το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο υποστατικό υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής προσώπου μέχρις ότου η τύχη του ζώου και οι δαπάνες συντήρησης του αποφασιστούν οριστικά από το δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα

(η) αν η κατάσχεση και/ή κατακράτηση του ζώου δυνάμει της παραγράφου (ζ) είναι πρακτικά αδύνατη, να θέτουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο τους το συγκεκριμένο υποστατικό ή μέρος αυτού με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της επί τόπου φροντίδας του ζώου σε κατάλληλο κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής πρόσωπο, μέχρις ότου η τύχη αυτού και οι δαπάνες συντήρησης του αποφασιστούν οριστικά από δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα

Νοείται ότι, αν το εν λόγω ζώο βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη κακή κατάσταση υγείας, ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης ή διατήρησης αυτού εν ζωή θα ήταν ασυμβίβαστη με ένα εύλογα αποδεκτό επίπεδο ευημερίας του ζώου, ή θα αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή άλλων ζώων, η αρμόδια αρχή δύναται, κατόπιν κοινής εισήγησης δύο κτηνιατρικών λειτουργών του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να διατάξει την άμεση θανάτωση του ζώου, με τη χρήση μιας από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους ευθανασίας

(θ) να προβαίνουν γενικά σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια που κρίνεται εύλογη και πρόσφορη για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(1α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων από τον κύριο, κάτοχο ή φύλακα ζώου, έχει εξουσία να προβεί σε κατάσχεση του ζώου και σε ανάθεση της φροντίδας αυτού σε άλλο πλέον, κατά την κρίση της, κατάλληλο πρόσωπο.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρεμποδίζει την αρμόδια αρχή ή τις αστυνομικές αρχές στην εκτέλεση ή άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών καθηκόντων ή εξουσιών τους ή

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με οποιαδήποτε οδηγία ή απαίτηση που του δίδεται ή επιβάλλεται νόμιμα από την αρμόδια αρχή ή τις αστυνομικές αρχές σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ζητά η αρμόδια αρχή ή οι αστυνομικές αρχές προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ’ οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία θα μπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.

(4) Για τους σκοπούς  του παρόντος άρθρου, ο όρος “υποστατικά” σημαίνει-

(α) Τόπο στον οποίο διεξάγεται οποιαδήποτε επιχείρηση, εμπόριο ή επάγγελμα που έχει σχέση με τη διατήρηση, εκτροφή, αναπαραγωγή, σφαγή, χρήση ζώων για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, ή περίθαλψη ζώων,

(β) τόπο στον οποίο φυλάσσονται οποιαδήποτε βιβλία ή άλλα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος όπως αναφέρεται στο (α) ανωτέρω,

(γ) τόπο στον οποίο διατηρούνται, εκτρέφονται, αναπαράγονται, σφάζονται, χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, ή περιθάλπονται οποιαδήποτε ζώα,

(δ) κατοικία εφόσον οποιοδήποτε μέρος της χρησιμοποιείται για σκοπούς διεξαγωγής επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος, όπως αναφέρεται στο (α) ανωτέρω, ή για σκοπούς διατήρησης ή εκτροφής οποιουδήποτε ζώου ή ζώων,

και για τους σκοπούς του όρου αυτού “τόπος” περιλαμβάνει όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος.

Εντεταλμένοι κοινοτικοί λειτουργοί

31Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 175(I)/2020
ΜΕΡΟΣ VIII ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

32.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να περιέχουν διατάξεις αναφορικά με όλα ή με ορισμένα από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη ρύθμιση της εισαγωγής, εκτροφής, ενσταυλισμού, συντήρησης, διατήρησης εκπαίδευσης, μόνιμης σήμανσης και χρησιμοποίησης ζώων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας για εμπορικούς, ψυχαγωγικούς, διαφημιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς αθλημάτων·

(β) τη ρύθμιση της μεταφοράς ζώων εντός ή εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε σκοπό ή αιτία

(γ) την επιβολή υποχρεωτικής εγγραφής υποστατικών ή χώρων όπου ζώα εκτρέφονται, ενσταυλίζονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, ψυχαγωγικούς, διαφημιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς αθλημάτων·

(δ) την αναισθητοποίηση, θανάτωση ή σφαγή ζώων·

(ε) τη σύλληψη, κράτηση, στείρωση, θανάτωση ή άλλη διάθεση αδέσποτων, εγκαταλειμμένων ή λιμοκτονούντων ζώων και την ανάκτηση από τους ιδιοκτήτες αυτών των σχετικών δαπανών·

(στ) τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα προσόντα των προτιθεμένων να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ζώα κατόπιν αγοράς, δωρεάς, βράβευσης ή άλλως πως·

(ζ) τη ρύθμιση της εισαγωγής, εξαγωγής ή εμπορίας, καθώς και των προϋποθέσεων διατήρησης, εκτροφής άγριων ζώων σε αιχμαλωσία, περιλαμβανομένης της προϋπόθεσης εξασφάλισης προηγούμενης άδειας για την κατοχή τέτοιων ζώων·

(η) την επιθεώρηση ζώων και χώρων ενσταυλισμού ή διατήρησης τους σε μόνιμη ή προσωρινή βάση·

(θ) εκτροφή, διάθεση και χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς·

(ι) τη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης αδειών και πιστοποιητικών και την επιβολή των σχετικών τελών:

Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ι) αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης αδειών και πιστοποιητικών δύναται να προνοούν για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών.

(3) Ο Υπουργός δύναται να καταρτίζει και να εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Κώδικες Πρακτικής, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την ειδικότερη ρύθμιση και το χειρισμό θεμάτων που αναφέρονται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

33.-(1) Ο περί Προστασίας των Ζώων Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Οι περί Προστασίας των Ζώων Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργούμενου Νόμου, θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου σαν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου καταργηθούν από Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος

34. Ο παρών Νόμος θα αρχίσει να ισχύει σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και που θα γνωστοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(άρθρα  2, 27Α και 30Α)

Αύξων αριθμός ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΣΤΗΛΗ
ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗΛΗ
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κλίμακες Ποινών Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων
1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97:
Άρθρο 3 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3
Άρθρο 4 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3
Άρθρο 5 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
Άρθρο 6 Κλίμακα Ποινών 3
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
Άρθρο 7 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
Άρθρο 8 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3
Άρθρο 9 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
Άρθρο 12 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
Άρθρο 23 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1997 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ:


Άρθρο 1 , παράγραφος 2 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κλίμακες Ποινών Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων
Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 3 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3
Άρθρο 5 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3
Άρθρο 6, παράγραφος 1 Κλίμακα Ποινών 3 Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3
3.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1523/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα:


Άρθρο 3

Κλίμακα
Ποινών 3
Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(άρθρα  27Α και 32)

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες Ποινών Ποινές
Κλίμακα Ποινών 1 Φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και οι δύο αυτές ποινές
Κλίμακα Ποινών 2 Φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι  πέντε χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο αυτές ποινές
Κλίμακα Ποινών 3 Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο ή πρόστιμο μέχρι  δέκα χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο αυτές ποινές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(άρθρα 30Α και 32)

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων Διοικητικό Πρόστιμο
Κλίμακα 
Διοικητικών Προστίμων 1
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  πεντακόσια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης
Κλίμακα 
Διοικητικών Προστίμων 2
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  χίλια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης
Κλίμακα 
Διοικητικών Προστίμων 3
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  δύο χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης
Κλίμακα 
Διοικητικών Προστίμων 4
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  δύο χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης
Κλίμακα 
Διοικητικών Προστίμων 5
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  δέκα χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης
Κλίμακα 
Διοικητικών Προστίμων 6
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  ».Κοινοτικής Απόφασης
Σημείωση
12 του Ν.55(Ι)/2013Κατάργηση του περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμου [Σ.Σ. δηλαδή του Ν.30(I)/1995]

Οι περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμοι του 1995 έως 2005 καταργούνται.