Απαγόρευση κακομεταχείρισης κλπ., ζώων

5.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 4, τα ζώα απαγορεύεται να υποβάλλονται σε κακομεταχείριση, παραμέληση και άσκοπη υπερκαταπόνηση.

(2) Ειδικότερα απαγορεύεται-

(α) Η με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου·

(β) η θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) η διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα τελευταία υφίστανται κακομεταχείριση ή θανατώνονται·

(δ) η χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητας τους, εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που θα καθοριστούν·

(ε) η χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σ’ αυτά·

(στ) η απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου το οποίο βρίσκεται κάτω από ανθρώπινη φροντίδα με σκοπό την απαλλαγή από αυτό:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

(ζ) χωρίς επηρεασμό των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμών του 2001, των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμών του 2003 και των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Κοτόπουλων που Εκτρέφονται για την Παραγωγή Κρέατος) Κανονισμών του 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, χειρουργική επέμβαση για το σκοπό αλλαγής της εξωτερικής εμφάνισης ζώου ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς, και ιδιαίτερα η αποκοπή ουρών και αυτιών και η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, των νυχιών και των δοντιών των ζώων, εκτός-

(i) στις περιπτώσεις που ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές διαδικασίας αναγκαίες, είτε για κτηνιατρικούς λόγους, είτε προς όφελος οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζώου και το τεκμηριώσει γραπτώς και ο ιδιοκτήτης ή/και κάτοχος ζώου έχει στην κατοχή του την εν λόγω τεκμηρίωση, ή

(ii) για παρεμπόδιση αναπαραγωγής·

(η) η χορήγηση ουσιών ή η εφαρμογή θεραπειών ή η χρησιμοποίηση συσκευών σε ζώο με σκοπό την αύξηση ή μείωση του φυσικού επιπέδου απόδοσης του ζώου, η οποία συνεπάγεται ή δυνατό να συνεπάγεται κίνδυνο στην υγεία ή την ευημερία του·

(θ) η σκληρή εργασία ή εκπαίδευση του ζώου που αγγίζει τα όρια του βασανισμού·

(ι) η πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατό να προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό και ταλαιπωρία·

(ια) η χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης ζώων που είναι ακατάλληλα για το σκοπό αυτό ή που δε συνάδουν με το είδος ή το χαρακτήρα του ζώου που θα μεταφερθεί·

(ιβ) η παρατεταμένη και κάτω από αντίξοες συνθήκες αναμονή του ζώου σε οχήματα ή άλλα μέσα μεταφοράς ή άλλους χώρους που είναι δυνατό να προκαλέσουν ταλαιπωρία και καταπόνηση του ζώου·

(ιγ) ο συνωστισμός ζώων σε μέσα μεταφοράς ή άλλους χώρους αναμονής ή ενσταυλισμού που είναι δυνατό να προκαλέσει ταλαιπωρία και καταπόνηση των ζώων

(ιδ) η χρήση εκπαιδευτικού περιλαιμίου σε σκύλο, εκτός της περιόδου εντατικής εκπαίδευσης του·

(ιε) η πρόσδεση σκύλου ή γάτας, εκτός της περίπτωσης προσωρινής πρόσδεσης ζώου σε δημόσιο χώρο ή κατά τη διάρκεια περιπάτου.

(ιστ) η εφαρμογή σκιαδίου των οφθαλμών ή άλλων μέσων σε πτηνά για αποφυγή τσιμπήματος με το ράμφος

(ιζ) η χρησιμοποίηση ιπποειδών προχωρημένης ηλικίας, ασθενών, πασχόντων, εξασθενημένων ή απισχνασμένων σε οποιαδήποτε εργασία, αθλήματα, επίδειξη ή για άλλους παρεμφερείς σκοπούς·

(ιη) η διατήρηση ζωντανών ιχθύων σε κλωστή ή αγκίστρια, που έχουν διαπεράσει με οποιοδήποτε τρόπο το σώμα των ιχθύων, ή σε κλειστό δίκτυ κατά τρόπο που δυνατό να προκαλέσει τον τραυματισμό τους.

(ιθ) η πρόσδεση ζώου είδους άλλου από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (ιε) είδη, εκτός εάν το ζώο παραμένει σε κατάλληλο, για τις φυσιολογικές και εθολογικές ανάγκες του, χώρο και η ελευθερία κίνησης που αυτό έχει ανάγκη δεν παρεμποδίζεται, αλλά ούτε εκτίθεται σε κίνδυνο στραγγαλισμού.

(κ) η διατήρηση, η απομόνωση, ο περιορισμός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, μπαλκόνι ή βεράντα·

(κα) η καταστροφή των χώρων σίτισης και πόσης των αδέσποτων ζώων ή/και η απόσυρση από τους εν λόγω χώρους τροφής και ύδατος που προορίζονται για τα αδέσποτα ζώα:

Νοείται ότι η σίτιση και πόση των αδέσποτων ζώων γίνεται μόνο με τη χρήση κατάλληλων δοχείων για το σκοπό αυτό.